Privacy Policy

Privacy beleid Studio A|A

Onze url: https://studioaa.nl

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://studioaa.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Studio A|A

Over ons privacybeleid

Studio A|A  geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Studio A|A. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Studio A|A wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://studioaa.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Studio A|A verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Studio A|A. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Studio A|A
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Andre van Buiten

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Studio A|A heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Studio A|A maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Studio A|A, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Studio A|A accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Studio A|A is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio A|A is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Studio A|A. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Studio A|A. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Studio A|A is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Studio A|A, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Studio A|A die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Studio A|A. Studio A|A heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Studio A|A.

 


CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS


EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

studioaa.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/Activity Type(s) of Data Lawful basis for processing
 To improve user experience
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
 To improve ad performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
 To improve content creation
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
 To improve website performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.


Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

Cookies

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.


Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
ShareThis, Inc
Blockthrough, Inc.
Publisher First, Inc.
NumberEight Technologies Ltd
Alphalyr SAS
TripleLift, Inc.
Readpeak Oy
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Hybrid Theory
SpringServe, LLC
Opinary GmbH
Adnami Aps
The MediaGrid Inc.
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
MARKETPERF CORP
Oracle Data Cloud - Moat
HUAWEI Ads
Dianomi PLC
Somplo Ltd
Roq.ad Inc.
Mobfox US LLC
Beachfront Media LLC
Lucid Holdings, LLC
Verve Group Europe GmbH
Programatica de publicidad S.L.
WhatRocks Inc.
Traffective GmbH
Sonic Odeeo ltd
Audiencevalue Pte Ltd
NetSuccess, s.r.o.
YOC AG
Triton Digital Canada Inc.
CentralNic Poland sp. z o.o.
Sub2 Technologies Ltd
Mediakeys Platform
BEINTOO SPA
JS Web Production
Mobsuccess
Pure Local Media GmbH
Next Millennium Media INC
BIDSWITCH GmbH
emetriq GmbH
DynAdmic
Fandom, Inc.
LoopMe Limited
Footballco Media Limited
OnAudience Ltd
BidMachine Inc.
Hashtag Labs Inc.
OneFootball GmbH
Underdog Media LLC
Pubfinity LLC
AUDIOMOB LTD
Viewdeos 2015 LTD
AerServ LLC
Innovid Inc.
MyTraffic
Prebid.org
GumGum, Inc.
digitalAudience
A.Mob
adnanny.com SLU
M,P,NEWMEDIA, GmbH
BSmartData GmbH
GeoProve
adbalancer Werbeagentur GmbH
NextRoll, Inc.
AdTheorent, Inc
ad6media
SunMedia
INFINIA MOBILE S.L.
Kubient Inc.
Apester Ltd
Seenthis AB
Pexi B.V.
Admixer EU GmbH
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Appier PTE Ltd
Pinpoll GmbH
Factor Eleven GmbH
lead alliance GmbH
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Realytics
Adssets AB
HUMAN
Media Square
Velocity Made Good LLC
Baidu USA
BRICKS
Snapsort Inc., operating as Sortable
Delta Projects AB
Adnuntius AS
Channel Pilot Solutions GmbH
Konodrac S.L.
socoto gmbh & co. kg
Weborama
AcuityAds Inc.
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
Go.pl sp. z o.o.
agof studies
Imonomy
Audience Solutions S.A.
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Reignn Platform Ltd
MISSENA
Upwave Inc.
Deutsche Post AG
ADSOCY
Liveintent Inc.
INVIBES GROUP
bam! interactive marketing GmbH
Artefact Deutschland GmbH
AREIA (ADLOOP)
UniCredit S.p.A.
SMARTSTREAM.TV GmbH
Better Banners A/S
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
Dentsu Aegis Network Italia SpA
Clipcentric, Inc.
Passendo Aps
Adverticum cPlc.
Adsonica
Skimbit Ltd
Triapodi Ltd.
Cloud Technologies S.A.
: Tappx
Sirdata
Sift Media, Inc
Ogury Ltd.
Mediasmart Mobile S.L.
TAPTAP Digital SL
KUPONA GmbH
Gamoshi Ltd
Caroda s.r.o.
Allegro.pl
Quantcast International Limited
Scene Stealer Limited
Revcontent, LLC
Solocal
Publica LLC
Converto AG
SPORTORITY UK LTD
OneTag Limited
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Realeyes OU
WebAds B.V
Beaconspark Ltd
Cazamba Serviços de Internet Ltda
AudienceRun corp
Protected Media LTD
Clinch Labs LTD
Bertelsmann Data Service GmbH
SmartFrame Technologies
Adikteev
Sovrn Holdings Inc
Outbrain UK Ltd
Seeding Alliance GmbH
Ve Global UK Limited
retailAds GmbH & Co. KG
Jetpack Digital LLC
VOLPI IMMOBILIER
33Across
Pixalate, Inc.
Between Exchange
adbility media GmbH
LifeStreet Corporation
Showheroes SE
Vidoomy Media SL
B2B Media Group EMEA
Liftoff Mobile, Inc.
BidTheatre AB
Blis Media Limited
Magnite, Inc. (Outstream)
Zemanta, Inc.
ARMIS SAS
Improve Digital
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Spoods GmbH
Salesforce.com, Inc.
Kairos Fire
Sportradar AG
Synkd Ltd.
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
Brid Video DOO
Goodeed
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
MediaMath, Inc.
Jivox Corporation
Marfeel Solutions, SL
AddApptr GmbH
AudienceProject Aps
The Procter & Gamble Company
iProspect GmbH
Widespace AB
Discover-Tech ltd
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Clipr
optimise-it GmbH
SmartyAds Inc.
Roku Advertising Services
AdColony, Inc.
SublimeSkinz - Adledge
Blue Billywig BV
INFOnline GmbH
Global Media & Entertainment Limited
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Crowdy News Ltd
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Exit Bee Limited
Mars Inc.
LiveRamp, Inc.
TabMo SAS
Truvid Inc.
Samsung Ads
Venatus Media Limited
Teemo SA
AntVoice
Magnite CTV, Inc.
SPEAKOL DMCC
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
Bidtellect, Inc
Samba TV Inc.
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Arkeero
Adverty AB (publ)
THE LINEA 1 MKT SL
Reveal Mobile Inc
zeotap GmbH
audio content & control GmbH
adMarketplace, Inc.
Radio Net Media Limited
Cint AB
MEDIAMETRIE
Kargo Global Inc.
Project Agora Ltd
AdsWizz Inc.
Impactify
Acxiom
Habu
Pressboard Media Inc
Flexoffers.com, LLC
Google Advertising Products
EDGE NPD Sp. z o.o.
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Unruly Group Ltd
usemax advertisement (Emego GmbH)
Adevinta Spain S.L.U.
Exactag GmbH
Near Pte Ltd
SMARTLINE SYSTEMS
Hurra Communications GmbH
RTB House S.A.
uppr GmbH
Yieldmo, Inc.
Noster Finance S.L.
BCOVERY SAS
Unruly Group LLC
Sonobi, Inc
Nielsen Marketing Cloud
Impact Tech Inc.
GP One GmbH
Dataseat Ltd
Ensighten
NEORY GmbH
Jellyfish France
TreSensa Technologies, Inc.
Piano Software Inc
Zeta Global
Madington
Pelmorex Corp.
MADVERTISE MEDIA
Comcast International France SAS
Adsolutions BV
GeoEdge
Advisible AB
Adrino Mobile Sp. z o.o.
Sharethrough, Inc
admetrics GmbH
Neodata Group srl
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Webgains GmbH
BYTEDANCE PTE. LTD.
MUSO TNT LIMITED
Skoiy
Natexo Spain
Crimtan Holdings Limited
Comscore B.V.
Adobe Advertising Cloud
The Kantar Group Limited
Consumable, Inc.
AdView
Celtra, Inc.
Ströer SSP GmbH (DSP)
SNAPUPP TECHNOLOGIES SL
Axonix LTD
vitrado GmbH
Digital Squad
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Gamesight Inc
Accorp Sp. z o.o.
Seznam.cz, a.s.
Adtriba GmbH
Tangoo Srl
Spotad
ShowHeroes SRL
Connatix Native Exchange Inc.
InMobi Pte Ltd
SITU8ED SA
Listonic Sp. z o.o.
Avantis Video Ltd
Adelaide Metrics Inc
LiquidM Technology GmbH
Mindlytix SAS
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Duration Media, LLC.
PRECISO SRL
wetter.com GmbH
VUUKLE DMCC
Avocet Systems Limited
Inskin Media LTD
Kiosked Ltd
FUNKE Digital GmbH
Samba TV UK Limited
XChange by SFBX®
AAX LLC
TX Group AG
United Internet Media GmbH
Maiden Marketing Pte Ltd
Fiducia DLT Limited
Extreme Reach, Inc
Bidstack Limited
Goldbach Group AG
Dentsu Denmark A/S
ADARA MEDIA UNLIMITED
Criteo SA
Bannerflow AB
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k.
McCann Discipline LTD
Good-Loop Ltd
AdQuiver Media SL
ADSTOURS SAS
ONEcount
Magnite, Inc.
PROXISTORE
Mediaforce LTD
Audience Network
42 Ads GmbH
I.R.V. D.O.O.
ARKHEUS
Freshclip GmbH & Co. KG
remerge GmbH
Fyber
Onesoon Limited t/a Adalyser
AdSpirit GmbH
The Trade Desk
Collective Europe Ltd.
Rebold Marketing & Communication SLU
One Planet Only
Amnet GmbH
Media16 ltd
NETILUM (AFFILAE)
VLYBY Digital GmbH
ADITION technologies GmbH
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
Kwanko
Aniview LTD
Audienzz AG
Silverbullet Data Services Group
Parrable, Inc.
Italiaonline S.p.A.
Smart Adserver
Rapid Performance GmbH
Permutive Limited
Commanders Act
Vidazoo Ltd
Quantyoo GmbH & Co. KG
Adzymic Pte Ltd
diva-e products
appTV Ltd.
PML Innovative Media
AA INTERNET-MEDIA Ltd
mainADV Srl
Dailymotion SA
ADWAYS SAS
Disqus
Mediavine, Inc.
IVO Media Ltd
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
Brand Advance Ltd
TV SQUARED LIMITED
Yieldlab AG
Internet BillBoard a.s.
NEXD
ADRENALEAD
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
Experian Limited
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Unmatched Solutions Limited
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
OpenX
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Hybrid Adtech GmbH
Telecoming S.A.
Permutive Technologies, Inc.
Otto (GmbH & Co KG)
Online Solution
Hillside (Sports) GP Limited
Fifty Technology Limited
IPONWEB GmbH
Brand Metrics Sweden AB
UberMedia, Inc.
HyperTV Inc.
BidBerry SRL
SpearAd GmbH
Publicis Media GmbH
MGID Inc.
VIADS ADVERTISING S.L.
M32 Connect Inc
video intelligence AG
Solution coupons
Converge-Digital
Oracle Data Cloud
twiago GmbH
Adtelligent Inc.
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Newsroom AI Ltd
DeepIntent, Inc.
Research and Analysis of Media in Sweden AB
ScaleMonk Inc.
Adtarget Medya A.S.
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
Objective Partners BV
Zoomd Ltd.
Adlane LTD
zillian sa
onlineumfragen.com GmbH
RevX
Jampp LTD
Relay42 Netherlands B.V.
6Sense Insights, Inc.
Adpone SL
Epom Ltd.
adhood.com
adWMG
communicationAds GmbH & Co. KG
Adxperience SAS
THE NEWCO S.R.L.
Livewrapped AB
Hindsight Technology Solutions, Inc.
OnProspects Ltd
Evorra Ltd
Teads
Golden Bees
StackAdapt
Adtube AS
Ingenious Technologies AG
INBEV BELGIUM SRL
netzeffekt GmbH
Dynamic 1001 GmbH
Lotame Solutions, inc
Yieldlove GmbH
Ketchup Adv Spa
Vibrant Media Limited
A Million Ads Ltd
Gemius SA
Smart Traffik
Ad Alliance GmbH
Click Tech Limited
Paypersale.ru
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
adrule mobile GmbH
Justtag Sp. z o.o.
Aarki, Inc.
Moloco, Inc.
adQuery
Aptivio Inc
EASYmedia GmbH
EMX Digital LLC
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
TIMEONE PERFORMANCE
Cluep LLC
TMT Digital Inc
plista GmbH
Permodo GmbH
UAB Aktyvus sektorius - Eskimi
Ströer SSP GmbH (SSP)
Mobile Professionals BV
mediarithmics SAS
Nativo, Inc.
Carbon (AI) Limited
ViewPay
Timehop, Inc.
NeuStar, Inc.
Content Ignite
RevJet
Taboola Europe Limited
Dentsu London Limited
Onnetwork Sp. z o.o.
Quality Media Network GmbH
QUARTER MEDIA GmbH
Resono B.V.
Amobee Inc.
adsquare GmbH
YouGov
Mars Media Group
Nielsen International SA
cynapsis interactive GmbH
Semasio GmbH
Polar Mobile Group Inc.
The Reach Group GmbH
Mobkoi Ltd
QuantumCast digital GmbH
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
Eyeota Pte Ltd
Nano Interactive GmbH
Jaduda GmbH
The ADEX GmbH
Adhese
Kairion GmbH
PubWise, LLLP
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
dataXtrade GmbH
DIGITEKA Technologies
Browsi
Market Resource Partners LLC
BritePool Inc
Yandex
Yahoo EMEA Limited
Seedtag Advertising S.L
ADUX
The Ozone Project Limited
Onfocus (Adagio)
Bring! Labs AG
Spotible
Evolution Technologies Inc.
Persona.ly
Xandr, Inc.
MiQ
Betgenius Ltd
Arcspire Limited
Adserve.zone / Artworx AS
Skaze
AdGear Technologies, Inc.
NoBid, Inc.
belboon GmbH
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Viznet
Questpass Sp. z o.o.
PubMatic, Inc.
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Ermes
Wizaly
Ziff Davis LLC
GADSME
1Agency
RDandX Group DMCC
Active Agent (ADITION technologies GmbH)
Gamned
Meetrics GmbH
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
Kayzen
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Anzu Virtual Reality LTD
Impact+
Marfeel Solutions, SL (Compass)
Octaive Ltd.
Adventure Media
Sizmek by Amazon
Adloox SA
Flashtalking, Inc.
Cuebiq
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
DistroScale, Inc.
ADCELL | Firstlead GmbH
AirGrid LTD
Playhill Limited
Adkernel LLC
Resolution Media München GmbH
MobileFuse LLC
Videobyte Inc
NEURAL.ONE
Platform161 B.V.
1plusX AG
Bandsintown Amplified LLC
MindTake Research GmbH
Axiom Media Connect
Glimpse Protocol Limited
Arpeely Ltd.
Adform
Ezoic Inc.
Eulerian Technologies
SheMedia, LLC
One Tech Group GmbH
BLIINK SAS
Nubo LTD
Sparklit Networks Inc
Bombora Inc.
Smartology Limited
Opti Digital SAS
TypeA Holdings Ltd
Mirando GmbH & Co KG
Norstat AS
Bannernow, Inc.
LeadsRx, Inc.
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Powerspace
Media.net Advertising FZ-LLC
Bucksense Inc
IQM CORPORATION
Rich Audience Technologies SL
ID5 Technology Ltd
Tapjoy, Inc.
Smaato, Inc.
Teroa S.A.
GeistM Technologies LTD
Admo.tv (Clickon)
BeeswaxIO Corporation
travel audience GmbH
Contact Impact GmbH
FeedAd GmbH
Placense Ltd
Kertil Iberia SL
ADman Interactive SLU
Optomaton UG
GfK SE
Doceree UK Limited
INVIDI technologies AB
Alliance Gravity Data Media
BILENDI SA
Strossle International AB
INIS sp. zo.o.
Luna Media Group LLC
Rakuten Marketing LLC
Targetspot Belgium SPRL
EASY Marketing GmbH
AWIN AG
ETARGET SE
Confiant Inc.
Query Click Limited
umlaut communication gmbh
Index Exchange, Inc.
Adludio Ltd.
Automattic Ads
ShinyStat S.p.a.
ConnectAd Realtime GmbH
DoubleVerify Inc.​
Fusio by S4M
Notify
Cookie Market LTD
Unilever Polska sp. z o.o.
Stream Eye OOD
Frameplay Corporation
Playrcart Limited
Sublime
Rezonence Limited
Signal Digital Inc.
Azerion Holding B.V.
3Q nexx GmbH
7Hops.com Inc. (ZergNet)
BusinessClick
Performax.cz, s.r.o.
AdMaxim Inc.
Arrivalist Co
smartclip Europe GmbH
MNTN
adality GmbH
YieldLift LLC
Knorex
Smartclip Hispania SL
Localsensor B.V.
ucfunnel Co., Ltd.
Cavai AS & UK
Monet Engine Inc
Vidstart LTD
Nexx360
Mediascore mbH
Sqreem Technologies Private Limited
SpotX, Inc
Mobility-Ads GmbH
Bounce Exchange, Inc
Lifesight Pte. Ltd.
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
VGI CTV, Inc
ADventori SAS
Welect GmbH
Blue
TargetVideo GmbH
Netpoint Media GmbH
Snigel Web Services Limited
GroupM UK Limited
Smile Wanted Group
iPROM
Opt Out Advertising B.V.
Smadex SL
Sojern, Inc.
Proxi.cloud sp. z.o.o
INNITY
Justpremium BV
Demandbase, Inc.
Insticator, Inc.
Effiliation / Effinity
InsurAds Technologies SA.
Maximus Live LLC
Audiencerate LTD
CAKE Software, Inc.
Little Big Data sp. z o.o.
CIBLECLIC
giosg.com Oy
Emerse Sverige AB
Captify Technologies Limited
N Technologies Inc.
Hivestack Inc.
Digital East GmbH
VRTCAL Markets Inc
Amazon Advertising
IPSOS MORI UK LTD
jsdelivr.com
glomex GmbH
Dynata LLC
VECTAURY
GlobalWebIndex
Next Media SRL
AuDigent
digidip GmbH
On Device Research Limited
Keymantics
WAM Group Ltd, t/a Admix
EXOCLICK, S.L.
Botman Networks (P) Ltd
Visarity Technologies GmbH
SoundCast
SelectMedia International LTD
Kameleoon SAS
DNA-I.COM
Brave People Ltd.
Threedium
eBay Inc
Epsilon
Simplifi Holdings Inc
OpenWeb LTD
AdDefend GmbH
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Blingby LLC
Fido S.r.l
SoD ScreenOnDemand GmbH
ArtChaos s.r.o.
Tapad, Inc.
ADYOULIKE SA
SINGLESPOT SAS
DEFINE MEDIA GMBH
Terminus Software Inc.
Ströer Digital Media GmbH
Location Sciences AI Ltd.
Bigabid Media ltd
Triple13 Ltd
Sirdata Cookieless
Pulse Innovations Limited
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
PIXIMEDIA SAS
BeOp
360e-com Sp. z o.o.
Addrelevance
advanced store GmbH
Integral Ad Science, Inc.
numberly
Kochava Inc.
Mobilewalla, Inc.
Digiseg ApS
Wagawin GmbH
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics


Contacting Us


If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests


If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of ccpa compliance that this business has received:


https://g.ezoic.net/privacy/studioaa.nl/annualRequestSummary


regarding studioaa.nlEmail: