Privacy Policy

Privacy beleid Studio A|A

Onze url: https://studioaa.nl

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://studioaa.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Studio A|A

Over ons privacybeleid

Studio A|A  geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Studio A|A. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Studio A|A wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://studioaa.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Studio A|A verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Studio A|A. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Studio A|A
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Andre van Buiten

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Studio A|A heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Studio A|A maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Studio A|A, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Studio A|A accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Studio A|A is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio A|A is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Studio A|A. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Studio A|A. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Studio A|A is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Studio A|A, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Studio A|A die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Studio A|A. Studio A|A heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Studio A|A.

 

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

studioaa.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

PERSONAL INFORMATION

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
__cfduidNecessaryUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
cf_use_obNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
cf_ob_infoNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
session_depthNecessaryUsed to track the number of pages you visit in a session on this site.
cookieconsent_dismissedNecessaryUsed to track closure of a cookie consent dialog.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
ez_autoinsertPreferencesUsed by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders.
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
_gaStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
_gidStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.
cto_optoutMarketingUsed by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

 

 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
JS Web Production
smartclip Europe GmbH
Sirdata Cookieless
Traffective GmbH
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse
Criteo SA
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
Fyber
7Hops.com Inc. (ZergNet)
SheMedia, LLC
33Across
ID5 Technology Ltd
Exit Bee Limited
Fido S.r.l
YOC AG
I.R.V. D.O.O.
Stream Eye OOD
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Gamesight Inc
OpenX
Adssets AB
ARMIS SAS
Goldbach Group AG
Better Banners A/S
adbalancer Werbeagentur GmbH
Innovid LLC
dpa-infocom GmbH
BIDSWITCH GmbH
RevX
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
M32 Connect Inc
PROXISTORE
Viznet
3Q nexx GmbH
SoundCast
Disqus
Novatiq limited
Discover-Tech ltd
Amazon Advertising
Hillside (Sports) GP Limited
glomex GmbH
Comscore B.V.
Blis Global Limited
Near Intelligence
THE LINEA 1 MKT SL
WebMedia
xpln.ai SAS
Roq.ad Inc.
Brave People Ltd.
Opinary GmbH
Cookie Market LTD
Synkd Ltd.
Browsi
Delta Projects AB
StackAdapt
Unacast Inc.
umlaut communication gmbh
Covatic Ltd
Unruly Group LLC
Kiosked Ltd
WAM Group Ltd, t/a Admix
Adomik
Quadrant Global Pte Ltd
Kayzen
Mediavine, Inc.
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
ShinyStat S.p.a.
VOLPI IMMOBILIER
MGID Inc.
Mars Media Group
AudienceRun corp
Gamoshi Ltd
NumberEight Technologies Ltd
Showheroes SE
SmartyAds Inc.
Little Big Data sp. z o.o.
optimise-it GmbH
NEURAL.ONE
SINGLESPOT SAS
Neustar, Inc., a TransUnion company
Rakuten Marketing LLC
Ad Alliance GmbH
VIADS ADVERTISING S.L.
twiago GmbH
Tri-table Sp. z o.o.
Advisible AB
Clipr
Pure Local Media GmbH
Underdog Media LLC
CleverPush GmbH
audio content & control GmbH
ADARA MEDIA UNLIMITED
Sublime
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
Nativo, Inc.
INVIBES GROUP
Dynamic 1001 GmbH
The MediaGrid Inc.
CITISERVI EUROPE, S.L.
Content Ignite
Intercept Interactive Inc. dba Undertone
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Wizaly
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
IVO Media Ltd
adbility media GmbH
ADMAX
INNITY
AirGrid LTD
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Brid Video DOO
Sovrn Holdings Inc
Magnite CTV, Inc.
Onfocus (Adagio)
SelectMedia International LTD
Yahoo EMEA Limited
Pinpoll GmbH
Fandom, Inc.
LiquidM Technology GmbH
Golden Bees
Hashtag Labs Inc.
Magnite, Inc.
AdTiming Technology Company Limited
zeotap GmbH
SoD ScreenOnDemand GmbH
Adsonica
ETARGET SE
MUSO TNT LIMITED
Basis Global Technologies, Inc.
Telecoming S.A.
BLIINK SAS
SITU8ED SA
INFOnline GmbH
LeadsRx, Inc.
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Eyeota Pte Ltd
The Procter & Gamble Company
Kwanko
Tangoo S.R.L.
Nativery Srl
Samba TV, Inc.
Arcspire Limited
Go.pl sp. z o.o.
Triple13 Ltd
Solution coupons
Ask Locala
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Unicredit BankAustria AG
Smartology Limited
Radio Net Media Limited
FRVR Limited
Semasio GmbH
RevJet
bam! interactive marketing GmbH
InMobi Pte Ltd
Mobilewalla, Inc.
lead alliance GmbH
Mobsuccess
Media Square
Sonic Odeeo ltd
Xandr, Inc.
SublimeSkinz - Adledge
Global Media Group Services Limited
Quantyoo GmbH & Co. KG
Konodrac S.L.
Epom Ltd.
DIGITEKA Technologies
netzeffekt GmbH
EASY Marketing GmbH
Apester Ltd
BeOp
HyperTV Inc.
Blockthrough, Inc.
AdView
TAPTAP Digital SL
TrueData Solutions, Inc.
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Better Ads GmbH
video intelligence AG
Adverty AB (publ)
Mars Inc.
Playhill Limited
DynAdmic
CentralNic Poland sp. z o.o.
Allegro.pl
Accorp Sp. z o.o.
Doceree UK Limited
Sayollo Media LTD
Admixer EU GmbH
DeepIntent, Inc.
BILENDI SA
Ogury Ltd.
A Million Ads
WhatRocks Inc.
BidBerry SRL
onlineumfragen.com GmbH
Dentsu London Limited
Ermes
Internet BillBoard a.s.
AudienceProject Aps
Njuice AB
Sharethrough, Inc
plista GmbH
emetriq GmbH
Resono B.V.
Octave IP Limited
Active Agent (Virtual Minds GmbH)
Zeta Global
Frameplay Corporation
Axiom Media Connect
Tredia Solutions SL
Next Media SRL
Ensighten
Widespace AB
GroupM UK Limited
Gemius SA
Threedium
Opti Digital SAS
Adrino Mobile Sp. z o.o.
Adnami Aps
OneFootball GmbH
digidip GmbH
Magnite, Inc. (Outstream)
SMADEX, S.L.U.
Jaduda GmbH
LiveIntent Inc.
uppr GmbH
MNTN
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Project Agora Ltd
AiCreo S.r.l.
The Trade Desk
The Reach Group GmbH
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
ucfunnel Co., Ltd.
ID Ward Ltd
Acxiom
Quality Media Network GmbH
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
Emerse Sverige AB
MediaMath, Inc.
Mirando GmbH & Co KG
AuDigent
Oracle Data Cloud
DEFINE MEDIA GMBH
crossvertise GmbH
Footballco Media Limited
Impactify
Adpone SL
Quantcast
Kargo Global Inc.
KUPONA GmbH
Hyper LLC
INBEV BELGIUM SRL
INVIDI technologies AB
Factor Eleven GmbH
ARKHEUS
Fifty Technology Limited
Lifesight Pte. Ltd.
Samsung Ads
Norstat AS
Between Exchange
TMT Digital Inc
Snigel Web Services Limited
travel audience GmbH
Evorra Ltd
Rich Audience Technologies SL
ADUX
Kertil Iberia SL
Google Advertising Products
TX Group AG
Evolution Technologies Inc.
Targetspot Belgium SPRL
Blue
Appier PTE Ltd
vitrado GmbH
Viafoura Inc.
Inskin Media LTD
Opt Out Advertising B.V.
Bannerflow AB
BCOVERY SAS
Seven Technologies S.L.
Sonobi, Inc
Hybrid Adtech GmbH
Vibrant Media Limited
Sift Media, Inc
Audiencevalue Pte Ltd
YouGov
zillian sa
PubMatic, Inc
Open Web Technologies Ltd
MobileFuse LLC
Verasity Limited
Keymantics
GADSME
QUARTER MEDIA GmbH
Connatix Native Exchange Inc.
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX
NextRoll, Inc.
Outbrain UK Ltd
XChange by SFBX®
Kubient Inc.
Adverticum cPlc.
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
MyTraffic
Livewrapped AB
Powerspace
Kairos Fire
Beaconspark Ltd
Clinch Labs LTD
Teads France SAS
remerge GmbH
Bertelsmann Data Service GmbH
Salestring ApS
Telefonica Moviles España S.A.U
Lucid Holdings, LLC
Reppublika Data Analytics and Technologies GmbH
Triton Digital Canada Inc.
IQM CORPORATION
Pixalate, Inc.
TargetVideo GmbH
Meson Mediation LLC
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Maiden Marketing Pte Ltd
AdSpirit GmbH
Comcast International France SAS
BRICKS
Mediasmart Mobile S.L.
Index Exchange, Inc.
Weborama
Duration Media, LLC.
MARKETPERF CORP
Bring! Labs AG
Meetrics GmbH
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Questpass Sp. z o.o.
Moloco, Inc.
NoBid, Inc.
retailAds GmbH & Co. KG
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Caroda s.r.o.
One Tech Group GmbH
Exactag GmbH
Oracle Data Cloud - Moat
Simplifi Holdings Inc
EDGE NPD Sp. z o.o.
CIBLECLIC
BeeswaxIO Corporation
Terminus Software Inc.
giosg.com Oy
FUNKE Digital GmbH
CASTOOLA D.O.O.
Cloud Technologies S.A.
Skaze
BritePool Inc
Welect GmbH
Bidstack Limited
Taboola Europe Limited
Commanders Act
Dataseat Ltd
Flashtalking, Inc.
Automattic Ads
PIA Advertising GmbH
C WIRE AG
ShareThis, Inc
Sub2 Technologies Ltd
Venatus Media Limited
GeoEdge
HUAWEI Ads
Vidstart LTD
Notify
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Confiant Inc.
Unilever Polska sp. z o.o.
Brandhouse/Subsero A/S
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
Alphalyr SAS
ACTV8, Inc.
Piano Software Inc.
XAD spoteffects GmbH
Adhese
Smaato, Inc.
Bucksense Inc
Jampp LTD
Adikteev
BidTheatre AB
Opera Software Ireland Limited
Revcontent, LLC
United Internet Media GmbH
Reignn Platform Ltd
ADventori SAS
ADYOULIKE SA
SunMedia
AdDefend GmbH
OnProspects Ltd
Dianomi PLC
Realytics
Sizmek by Amazon
Insticator, Inc.
Silverbullet Data Services Group
Ströer SSP GmbH (DSP)
Sojern, Inc.
digitalAudience
Dailymotion SA
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
diva-e products
Cuebiq
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Nano Interactive Group Ltd.
TV Scientific Inc
Hearts and Science München GmbH
AdGear Technologies, Inc.
Placense Ltd
Unblockia SL
Protected Media LTD
PRECISO SRL
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Audience Solutions S.A.
Permutive Technologies, Inc.
Adex (Virtual Minds GmbH)
Jellyfish France
Dable Inc.
adsquare GmbH
Permodo GmbH
Bounce Commerce GmbH
admetrics GmbH
Seznam.cz, a.s.
UniCredit S.p.A.
RTB House S.A.
GP One GmbH
DistroScale, Inc.
Truvid Inc.
Amnet GmbH
Mobility-Ads GmbH
Bigabid Media ltd
Wunderkind Corporation
Pexi B.V.
TOPBOX Inc.
SPORTORITY UK LTD
Gamned
UberMedia, Inc.
Maximus Live LLC
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Turk Telekom
Kameleoon SAS
Realeyes OU
A.Mob
AddApptr GmbH
HUMAN
Publisher First, Inc.
Converge-Digital
Mobfox US LLC
iPROM
Prebid.org
N.Rich Technologies Inc.
Bidtellect, Inc
AdColony, Inc.
Timehop, Inc.
ADRENALEAD
Visarity Technologies GmbH
The Ozone Project Limited
Otto (GmbH & Co KG)
Nielsen International SA
Objective Partners BV
Avantis Video Ltd
Snapsort Inc., operating as Sortable
Zemanta Inc.
Nielsen Marketing Cloud
Playwire LLC
Azerion Holding B.V.
Click Tech Limited
DNA-I.COM
adQuery
Ströer Digital Media GmbH
Telefonica Audiovisual Digital S.L
Madington
MindTake Research GmbH
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Cluep LLC
Integral Ad Science, Inc.
SpringServe, LLC
Samba TV UK Limited
Vidoomy Media SL
Seenthis AB
Adventure Media
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
PML Innovative Media
Pressboard Media Inc
Audienzz AG
Admo.tv (Clickon)
Bababam
Bandsintown Amplified LLC
ADWAYS SAS
BidMachine Inc.
NetSuccess, s.r.o.
Signal Digital Inc.
ADITION (Virtual Minds GmbH)
Aniview LTD
EXOCLICK, S.L.
CAKE Software, Inc.
Pelmorex Corp.
LoopMe Limited
Kochava Inc.
Firstlead GmbH (ADCELL)
usemax advertisement (Emego GmbH)
Lupon Media
eBay Inc
Arpeely Ltd.
1plusX AG
Alliance Gravity Data Media
MPX GmbH
Jivox Corporation
Next Millennium Media INC
Mediakeys Platform
Hubvisor
TF1 PUBLICITE
WebAds B.V
Listonic Sp. z o.o.
Programatica de publicidad S.L.
42 Ads GmbH
AWIN AG
Adnuntius AS
wetter.com GmbH
AdsWizz Inc.
adhood.com
Pulse Innovations Limited
BSmartData GmbH
Telefonica de España S.A.U
Adxperience SAS
INFINIA MOBILE S.L.
AAX LLC
Wagawin GmbH
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
GumGum, Inc.
Seeding Alliance GmbH
adWMG
Axel Springer Teaser Ad GmbH
VRTCAL Markets Inc
Good-Loop Ltd
EXADS
Relevant Digital Oy
Polar Mobile Group Inc.
Knorex
Triapodi Ltd.
Clipcentric, Inc.
1000mercis (Numberly)
AUDIOMOB LTD
Extreme Reach, Inc
PulsePoint, Inc.
Rezonence Limited
Bidmatic Inc
IPONWEB GmbH
EASYmedia GmbH
Baidu USA
Schober Information Group Deutschland GmbH
Airnow Media Ltd
SPEAKOL DMCC
Adkernel LLC
LiveRamp
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
SpearAd GmbH
adality GmbH
Adtriba GmbH
VLYBY Digital GmbH
Yieldlab (Virtual Minds GmbH)
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Converto AG
REMAILME
Brand Metrics Sweden AB
Monet Engine Inc
Dentsu Denmark A/S
Parrable, Inc.
Relay42 Netherlands B.V.
Kairion GmbH
Bannernow, Inc.
Platform161 B.V.
Tapjoy, Inc.
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
Sqreem Technologies Private Limited
Score Media Group GmbH & Co. KG
communicationAds GmbH & Co. KG
Contact Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH
TIMEONE PERFORMANCE
Teroa S.A.
McCann Discipline LTD
Convo Ink
Smile Wanted Group
Upwave Inc.
Brand Advance Ltd
Strossle International AB
Publica LLC
DoubleVerify Inc.​
Hybrid Theory Global Ltd
ViewPay
Playad Media Group AB
MADVERTISE MEDIA
Marfeel Solutions, SL
Ziff Davis LLC
TripleLift, Inc.
VUUKLE DMCC
Eskimi
BYTEDANCE PTE. LTD.
AdTheorent, Inc
Magnite, Inc. (Carbon AI Limited)
Cint AB
Adlane LTD
Offerista Group GmbH
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Anzu Virtual Reality LTD
Vidazoo Ltd
Localsensor B.V.
Spoods GmbH
ArtChaos s.r.o.
Betgenius Ltd
Demandbase, Inc.
CHEQ AI TECHNOLOGIES
Audience Network
Readpeak Oy
Celtra, Inc.
Passendo Aps
Netpoint Media GmbH
Flexoffers.com, LLC
Pubfinity LLC
Ingenious Technologies AG
Dentsu Italia SpA
PubWise, LLLP
Justpremium BV
Onnetwork Sp. z o.o.
Neodata Group srl
Liftoff Mobile, Inc.
Media.net Advertising FZ-LLC
Improve Digital
Market Resource Partners LLC
Arkeero
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Smartclip Hispania S.L.
Adserve.zone / Artworx AS
dataXtrade GmbH
Agate Systems Limited
Impact Tech Inc.
INIS sp. zo.o.
Amobee Inc.
belboon GmbH
Adloox SA
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Digital East GmbH
Brandcom.inc AS
Italiaonline S.p.A.
Adsolutions BV
BusinessClick
Luna Media Group LLC
Infolinks Media, LLC
Sirdata
Yieldmo, Inc.
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
ADSOCY
Arrivalist Co
Proxi.cloud sp. z o.o.
MISSENA
Audiencerate LTD
Marfeel Solutions, SL (Compass)
Somplo Ltd
Botman Networks (P) Ltd
Smart Adserver
Adform A/S
Lotame Solutions, inc
TypeA Holdings Ltd
Natexo Spain
TabMo SAS
Blingby LLC
AdQuiver Media SL
Nexx360
Hurra Communications GmbH
Query Click Limited
Location Sciences AI Ltd.
ShowHeroes SRL
Euvic 360e-com Sp. z o.o.
Newsroom AI Ltd
TV SQUARED LIMITED
Skimbit Ltd
Ströer SSP GmbH (SSP)
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Impact+
Videobyte Inc
LifeStreet Corporation
Dynata LLC
mediarithmics SAS
MiQ Digital Ltd
Verve Group Europe GmbH
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Adtarget Medya A.S.
NEORY GmbH
ConnectAd Realtime GmbH
KÖNIGSTEINER digital GmbH
Zoomd Ltd.
PIXIMEDIA
AntVoice
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
Skoiy
Artefact Deutschland GmbH
Mobkoi Ltd
MEDIAMETRIE
GeoProve Limited
152 Media LLC
Crimtan Holdings Limited
ad6media
GfK SE
Onesoon Limited t/a Adalyser
Channel Pilot Solutions GmbH
Habu
QuantumCast digital GmbH
Permutive Limited
AA INTERNET-MEDIA Ltd
ADman Interactive SLU
YieldLift LLC
Cavai AS & UK
THE NEWCO S.R.L.
Adtelligent Inc.
GeistM Technologies LTD
Seedtag Advertising S.L
Performax.cz, s.r.o.
Playrcart Limited
Roku Advertising Services
AcuityAds Inc.
Salesforce.com, Inc.
Smart Traffik
Hivestack Inc.
Fiducia DLT Limited
Eulerian Technologies
NEXD
advanced store GmbH
Adevinta Spain S.L.U.
ADFI MEDIA SL
Mindlytix SAS
Justtag Sp. z o.o.
adnanny.com SLU
On Device Research Limited
Yieldlove GmbH
OnAudience Ltd
The Kantar Group Limited
Near Intelligence Pte. Ltd.
Captify Technologies Limited
OneTag Limited
FeedAd GmbH
Blue Media Services LTDA
6Sense Insights, Inc.
Crowdy News Ltd
Publicis Media GmbH
VECTAURY
Ein Rad AB
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD
agof studies
Digital Squad
Mobile Professionals BV / Sage&Archer BV
IPSOS MORI UK LTD
Media16 ltd
InsurAds Technologies SA.
Online Solution
Jetpack Digital LLC
Experian Limited
Beachfront Media LLC
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Microsoft Advertising
Epsilon
Adludio Ltd.
Nubo LTD
EMX Digital LLC
BEINTOO SPA
Imonomy
socoto gmbh & co. kg
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
B2B Media Group GmbH
adMarketplace, Inc.
mainADV Srl
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Aarki, Inc.
Bombora Inc.
SpotX, Inc
VGI CTV, Inc
: Tappx
GlobalWebIndex
Blue Billywig BV
Viewdeos 2015 LTD
Adelaide Metrics Inc
SMARTSTREAM.TV GmbH
Rockerbox, Inc
Vyde Ltd.
adrule mobile GmbH
Ezoic Inc.
Avocet Systems Limited
Adobe Advertising Cloud
Teavaro
Effiliation / Effinity
Sportradar AG
cynapsis interactive GmbH
iProspect GmbH
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/studioaa.nl/annualRequestSummary regarding studioaa.nl