Privacy Policy

Privacy beleid Studio A|A

Onze url: https://studioaa.nl

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://studioaa.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Studio A|A

Over ons privacybeleid

Studio A|A  geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Studio A|A. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Studio A|A wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://studioaa.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Studio A|A verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Studio A|A. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Studio A|A
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Andre van Buiten

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Studio A|A heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Studio A|A maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Studio A|A, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Studio A|A accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Studio A|A is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio A|A is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Studio A|A. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Studio A|A. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Studio A|A is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Studio A|A, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Studio A|A die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Studio A|A. Studio A|A heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Studio A|A.

 

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

studioaa.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage
 • Identity
 • Technical
 • Usage

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
__cfduidNecessaryUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
cf_use_obNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
cf_ob_infoNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
session_depthNecessaryUsed to track the number of pages you visit in a session on this site.
cookieconsent_dismissedNecessaryUsed to track closure of a cookie consent dialog.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
ez_autoinsertPreferencesUsed by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders.
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
_gaStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
_gidStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.
cto_optoutMarketingUsed by ad network Criteo to record if you've opted of personalized ads.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

 

 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Maximus Live LLC
adality GmbH
Adtarget Medya A.S.
Bombora Inc.
AUDIOMOB LTD
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
optimise-it GmbH
ETARGET SE
YOC AG
Mindlytix SAS
Signal Digital Inc.
ad6media
Appier PTE Ltd
BritePool Inc
GADSME
CAKE Software, Inc.
Hivestack Inc.
Dynata LLC
Proxi.cloud sp. z.o.o
Spoods GmbH
Media16 ltd
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
QUARTER MEDIA GmbH
KÖNIGSTEINER digital GmbH
Jaduda GmbH
Polar Mobile Group Inc.
MARKETPERF CORP
Opti Digital SAS
BRICKS
Ströer SSP GmbH (SSP)
Bigabid Media ltd
Kochava Inc.
PubWise, LLLP
onlineumfragen.com GmbH
Showheroes SE
Admo.tv (Clickon)
Velocity Made Good LLC
BidTheatre AB
Magnite, Inc.
Telecoming S.A.
RevX
Parrable, Inc.
33Across
Blue Billywig BV
VUUKLE DMCC
RevJet
giosg.com Oy
Novatiq limited
NEORY GmbH
Aniview LTD
Hubvisor
Epsilon
Snapsort Inc., operating as Sortable
A Million Ads Ltd
Wunderkind Corporation
Deutsche Post AG
CITISERVI EUROPE, S.L.
smartclip Europe GmbH
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
Adnuntius AS
Mobkoi Ltd
WAM Group Ltd, t/a Admix
belboon GmbH
Brave People Ltd.
INFINIA MOBILE S.L.
Click Tech Limited
NEXD
Marfeel Solutions, SL (Compass)
Hurra Communications GmbH
MediaMath, Inc.
Nielsen Marketing Cloud
OneFootball GmbH
1000mercis (Numberly)
AdColony, Inc.
THE LINEA 1 MKT SL
Ketchup Adv Spa
Persona.ly
Njuice AB
AntVoice
Clipcentric, Inc.
Adhese
Radio Net Media Limited
Between Exchange
Adpone SL
Outbrain UK Ltd
Converto AG
Ingenious Technologies AG
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
AA INTERNET-MEDIA Ltd
Apester Ltd
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
GP One GmbH
Extreme Reach, Inc
ADventori SAS
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
AWIN AG
Cloud Technologies S.A.
Carbon (AI) Limited
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
BYTEDANCE PTE. LTD.
Botman Networks (P) Ltd
Schober Information Group Deutschland GmbH
Pressboard Media Inc
Contact Impact GmbH
Adomik
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Avantis Video Ltd
TypeA Holdings Ltd
Noster Finance S.L.
The MediaGrid Inc.
Beaconspark Ltd
Onesoon Limited t/a Adalyser
MiQ
Onnetwork Sp. z o.o.
IVO Media Ltd
cynapsis interactive GmbH
Rakuten Marketing LLC
uppr GmbH
BusinessClick
HyperTV Inc.
Passendo Aps
Liftoff Mobile, Inc.
Crimtan Holdings Limited
Yieldmo, Inc.
Tapjoy, Inc.
Revcontent, LLC
PROXISTORE
HUMAN
ADCELL | Firstlead GmbH
Viewdeos 2015 LTD
adbalancer Werbeagentur GmbH
Eyeota Pte Ltd
Meetrics GmbH
Localsensor B.V.
PulsePoint, Inc.
Ve Global UK Limited
Venatus Media Limited
Underdog Media LLC
Eskimi
GeoEdge
ID Ward Ltd
YieldLift LLC
Dynamic 1001 GmbH
BidBerry SRL
Protected Media LTD
SMARTSTREAM.TV GmbH
Verve Group Europe GmbH
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD
One Planet Only
Beachfront Media LLC
Brand Metrics Sweden AB
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
Converge-Digital
communicationAds GmbH & Co. KG
SITU8ED SA
Wagawin GmbH
Questpass Sp. z o.o.
Mediakeys Platform
WebAds B.V
GroupM UK Limited
AcuityAds Inc.
EASYmedia GmbH
Madington
adMarketplace, Inc.
Octaive Ltd.
152 Media LLC
Experian Limited
Realytics
Better Ads GmbH
Crowdy News Ltd
Imonomy
The Trade Desk
Inskin Media LTD
SMADEX, S.L.U.
Neodata Group srl
AirGrid LTD
Bannernow, Inc.
Captify Technologies Limited
Axel Springer Teaser Ad GmbH
AdGear Technologies, Inc.
Offerista Group GmbH
Seeding Alliance GmbH
BeOp
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse
ShareThis, Inc
AdTheorent, Inc
Market Resource Partners LLC
Jampp LTD
Placense Ltd
Fifty Technology Limited
Bring! Labs AG
Kertil Iberia SL
Comscore B.V.
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Upwave Inc.
IQM CORPORATION
Widespace AB
Lucid Holdings, LLC
BLIINK SAS
OnAudience Ltd
BidMachine Inc.
zillian sa
Dentsu Denmark A/S
Semasio GmbH
Arcspire Limited
The Ozone Project Limited
AuDigent
: Tappx
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Simplifi Holdings Inc
Audience Solutions S.A.
Sharethrough, Inc
Cavai AS & UK
Epom Ltd.
Tangoo S.R.L.
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
TAPTAP Digital SL
Reignn Platform Ltd
EMX Digital LLC
MNTN
Footballco Media Limited
Blingby LLC
socoto gmbh & co. kg
Kubient Inc.
NEURAL.ONE
ADUX
Pixalate, Inc.
Near Pte Ltd
Synkd Ltd.
ID5 Technology Ltd
advanced store GmbH
DEFINE MEDIA GMBH
Online Solution
ucfunnel Co., Ltd.
Livewrapped AB
Ziff Davis LLC
Duration Media, LLC.
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Yieldlab AG
Magnite CTV, Inc.
Keymantics
Sportradar AG
Disqus
Marfeel Solutions, SL
Mobile Professionals BV / Sage+Archer BV
Eulerian Technologies
Kayzen
Sayollo Media LTD
Ogury Ltd.
LiquidM Technology GmbH
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Quantyoo GmbH & Co. KG
SelectMedia International LTD
Triton Digital Canada Inc.
XChange by SFBX®
360e-com Sp. z o.o.
Objective Partners BV
Vidoomy Media SL
Pexi B.V.
INFOnline GmbH
Adserve.zone / Artworx AS
EASY Marketing GmbH
Adverticum cPlc.
Hybrid Theory
WhatRocks Inc.
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
FeedAd GmbH
retailAds GmbH & Co. KG
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
Fusio by S4M
AerServ LLC
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Kiosked Ltd
remerge GmbH
ARMIS SAS
Sojern, Inc.
Mobilewalla, Inc.
Audiencerate LTD
OpenWeb LTD
adQuery
Adelaide Metrics Inc
Xandr, Inc.
plista GmbH
agof studies
Brandcom.inc AS
Adobe Advertising Cloud
Solocal
Audienzz AG
crossvertise GmbH
Bannerflow AB
Arpeely Ltd.
EXADS
THE NEWCO S.R.L.
eBay Inc
Adkernel LLC
emetriq GmbH
Skoiy
Yahoo EMEA Limited
Bucksense Inc
JS Web Production
Glimpse Protocol Limited
Natexo Spain
Teemo SA
Mirando GmbH & Co KG
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Adssets AB
Hyper LLC
Goldbach Group AG
VECTAURY
bam! interactive marketing GmbH
Advisible AB
AudienceRun corp
UniCredit S.p.A.
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Fido S.r.l
ARKHEUS
Welect GmbH
Adevinta Spain S.L.U.
AudienceProject Aps
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Silverbullet Data Services Group
B2B Media Group GmbH
Dataseat Ltd
Betgenius Ltd
Sublime
DIGITEKA Technologies
BCOVERY SAS
NoBid, Inc.
Adtriba GmbH
CIBLECLIC
Mars Inc.
Evorra Ltd
Active Agent (ADITION technologies GmbH)
The Kantar Group Limited
Frameplay Corporation
Impactify
Nubo LTD
Quality Media Network GmbH
Konodrac S.L.
Pulse Innovations Limited
usemax advertisement (Emego GmbH)
ADWAYS SAS
Hashtag Labs Inc.
Discover-Tech ltd
PRECISO SRL
Stream Eye OOD
glomex GmbH
Ströer Digital Media GmbH
FRVR Limited
Permodo GmbH
Mediavine, Inc.
Fandom, Inc.
Doceree UK Limited
TX Group AG
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Axiom Media Connect
Query Click Limited
Better Banners A/S
LeadsRx, Inc.
EXOCLICK, S.L.
Liveintent Inc.
Powerspace
Netpoint Media GmbH
Audiencevalue Pte Ltd
Basis Global Technologies, Inc.
TrueData Solutions, Inc.
adbility media GmbH
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Cuebiq
MEDIAMETRIE
Vidstart LTD
Solution coupons
Golden Bees
SunMedia
Audience Network
Nativo, Inc.
Monet Engine Inc
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Amnet GmbH
Exactag GmbH
Performax.cz, s.r.o.
Salestring ApS
Avocet Systems Limited
Programatica de publicidad S.L.
Media Square
Go.pl sp. z o.o.
Samba TV, Inc.
BILENDI SA
Brid Video DOO
GeoProve Limited
Hybrid Adtech GmbH
Ezoic Inc.
ADARA MEDIA UNLIMITED
ADman Interactive SLU
Justpremium BV
Unblockia SL
SheMedia, LLC
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
NumberEight Technologies Ltd
M,P,NEWMEDIA, GmbH
TV SQUARED LIMITED
REMAILME
digitalAudience
Celtra, Inc.
INNITY
Moloco, Inc.
VOLPI IMMOBILIER
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Little Big Data sp. z o.o.
OneTag Limited
Publica LLC
Gamesight Inc
BeeswaxIO Corporation
Connatix Native Exchange Inc.
Adludio Ltd.
Google Advertising Products
Bounce Commerce GmbH
AdDefend GmbH
TargetVideo GmbH
Factor Eleven GmbH
Taboola Europe Limited
Seenthis AB
Smartclip Hispania SL
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
Salesforce.com, Inc.
Knorex
Permutive Limited
One Tech Group GmbH
DeepIntent, Inc.
6Sense Insights, Inc.
DistroScale, Inc.
Hillside (Sports) GP Limited
KUPONA GmbH
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
AdTiming Technology Company Limited
Unilever Polska sp. z o.o.
Alphalyr SAS
Innovid Inc.
Next Media SRL
Cint AB
MISSENA
Justtag Sp. z o.o.
Exit Bee Limited
Amobee Inc.
1plusX AG
Wizaly
TIMEONE PERFORMANCE
Italiaonline S.p.A.
TV Scientific Inc
MindTake Research GmbH
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
EDGE NPD Sp. z o.o.
Nexx360
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Hearts and Science München GmbH
Impact+
Prebid.org
ADSOCY
Samsung Ads
RDandX Group DMCC
TreSensa Technologies, Inc.
Targetspot Belgium SPRL
CASTOOLA D.O.O.
Tri-table Sp. z o.o.
Triapodi Ltd.
Kairos Fire
United Internet Media GmbH
Index Exchange, Inc.
Blis Media Limited
iPROM
Kameleoon SAS
Luna Media Group LLC
Project Agora Ltd
Adikteev
Unruly Group LLC
Score Media Group GmbH & Co. KG
Skaze
Alliance Gravity Data Media
Fiducia DLT Limited
AdSpirit GmbH
Samba TV UK Limited
Otto (GmbH & Co KG)
Dailymotion SA
adnanny.com SLU
ADMAX
Location Sciences AI Ltd.
ConnectAd Realtime GmbH
Unacast Inc.
BEINTOO SPA
digidip GmbH
Sirdata
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
GeistM Technologies LTD
Artefact Deutschland GmbH
TOPBOX Inc.
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
ADRENALEAD
Triple13 Ltd
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
INVIBES GROUP
Admixer EU GmbH
Arkeero
TabMo SAS
Weborama
Impact Tech Inc.
travel audience GmbH
Internet BillBoard a.s.
admetrics GmbH
Roku Advertising Services
Integral Ad Science, Inc.
Threedium
Telefonica Audiovisual Digital S.L
adsquare GmbH
Visarity Technologies GmbH
VRTCAL Markets Inc
Ensighten
MobileFuse LLC
INIS sp. zo.o.
MyTraffic
Cluep LLC
Automattic Ads
Adxperience SAS
Azerion Holding B.V.
Insticator, Inc.
Relevant Digital Oy
ADITION technologies GmbH
Webgains GmbH
Jivox Corporation
SPEAKOL DMCC
Adloox SA
Teads
Seedtag Advertising S.L
vitrado GmbH
ADYOULIKE SA
Lifesight Pte. Ltd.
Good-Loop Ltd
Collective Europe Ltd.
Improve Digital
SmartyAds Inc.
SoD ScreenOnDemand GmbH
Comcast International France SAS
Readpeak Oy
lead alliance GmbH
Listonic Sp. z o.o.
TMT Digital Inc
Covatic Ltd
Vibrant Media Limited
Terminus Software Inc.
Adlane LTD
Bababam
Reveal Mobile Inc
Piano Software Inc
SPORTORITY UK LTD
ADSTOURS SAS
FUNKE Digital GmbH
The Procter & Gamble Company
QuantumCast digital GmbH
Mobility-Ads GmbH
NetSuccess, s.r.o.
Vidazoo Ltd
Oracle Data Cloud - Moat
I.R.V. D.O.O.
Habu
Media.net Advertising FZ-LLC
Rebold Marketing & Communication SLU
Global Media Group Services Limited
Adverty AB (publ)
Acxiom
PubMatic, Inc.
Oracle Data Cloud
SublimeSkinz - Adledge
diva-e products
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Cookie Market LTD
Evolution Technologies Inc.
NETILUM (AFFILAE)
ShowHeroes SRL
Allegro.pl
Neustar, Inc., a TransUnion company
GfK SE
VIADS ADVERTISING S.L.
PIXIMEDIA SAS
Digital East GmbH
Criteo SA
BIDSWITCH GmbH
Yieldlove GmbH
Flexoffers.com, LLC
Nielsen International SA
Effiliation / Effinity
Bidstack Limited
Pubfinity LLC
Permutive Technologies, Inc.
Next Millennium Media INC
42 Ads GmbH
Jellyfish France
video intelligence AG
Publisher First, Inc.
Sirdata Cookieless
ACTV8, Inc.
adrule mobile GmbH
McCann Discipline LTD
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Caroda s.r.o.
Playhill Limited
Telefonica Moviles España S.A.U
The ADEX GmbH
Bidtellect, Inc
mainADV Srl
RTB House S.A.
GlobalWebIndex
ArtChaos s.r.o.
NextRoll, Inc.
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
IPSOS MORI UK LTD
Smart Adserver
GumGum, Inc.
Kwanko
Dianomi PLC
Videobyte Inc
M32 Connect Inc
MADVERTISE MEDIA
Newsroom AI Ltd
Maiden Marketing Pte Ltd
SpotX, Inc
Zemanta, Inc.
Adsonica
dpa-infocom GmbH
Blockthrough, Inc.
Resono B.V.
Unruly Group Ltd
VGI CTV, Inc
Seven Technologies S.L.
Telefonica de España S.A.U
Mediasmart Mobile S.L.
Accorp Sp. z o.o.
Arrivalist Co
Mars Media Group
Gemius SA
Snigel Web Services Limited
Skimbit Ltd
Teroa S.A.
UberMedia, Inc.
Smaato, Inc.
Dentsu London Limited
dataXtrade GmbH
audio content & control GmbH
Content Ignite
Playrcart Limited
SINGLESPOT SAS
Mobsuccess
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
TripleLift, Inc.
Ströer SSP GmbH (DSP)
Norstat AS
Kairion GmbH
Amazon Advertising
Blue Media Services LTDA
Magnite, Inc. (Outstream)
IPONWEB GmbH
BSmartData GmbH
PIA Advertising GmbH
Adtelligent Inc.
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
Ein Rad AB
Flashtalking, Inc.
Zoomd Ltd.
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Teavaro
DynAdmic
Nano Interactive GmbH
Blue
Anzu Virtual Reality LTD
Adform
C WIRE AG
SpringServe, LLC
Demandbase, Inc.
ShinyStat S.p.a.
Pinpoll GmbH
DNA-I.COM
AdView
N Technologies Inc.
Delta Projects AB
Seznam.cz, a.s.
Adnami Aps
umlaut communication gmbh
On Device Research Limited
Adsolutions BV
Adrino Mobile Sp. z o.o.
Gamoshi Ltd
Digital Squad
Sonobi, Inc
mediarithmics SAS
Opt Out Advertising B.V.
Sqreem Technologies Private Limited
Airnow Media Ltd
InMobi Pte Ltd
HUAWEI Ads
Clipr
PML Innovative Media
Smart Traffik
3Q nexx GmbH
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
Browsi
Jetpack Digital LLC
OnProspects Ltd
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
Sizmek by Amazon
Gamned
AddApptr GmbH
adhood.com
Pure Local Media GmbH
MGID Inc.
A.Mob
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
adWMG
Rockerbox, Inc
Zeta Global
Adventure Media
OpenX
The Reach Group GmbH
ZAM Network LLC dba Fanbyte
Rezonence Limited
Somplo Ltd
Publicis Media GmbH
Ermes
Bandsintown Amplified LLC
Sift Media, Inc
Optomaton UG
Pelmorex Corp.
wetter.com GmbH
LoopMe Limited
Truvid Inc.
ADFI MEDIA SL
LifeStreet Corporation
Traffective GmbH
Quantcast
AdQuiver Media SL
Notify
YouGov
Confiant Inc.
Rich Audience Technologies SL
Baidu USA
Emerse Sverige AB
Smile Wanted Group
Strossle International AB
zeotap GmbH
INVIDI technologies AB
MUSO TNT LIMITED
Sonic Odeeo ltd
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
SpearAd GmbH
LiveRamp, Inc.
Sub2 Technologies Ltd
AAX LLC
Commanders Act
SoundCast
Timehop, Inc.
Channel Pilot Solutions GmbH
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
Realeyes OU
InsurAds Technologies SA.
Dentsu Italia SpA
Octave IP Limited
Roq.ad Inc.
Lotame Solutions, inc
DoubleVerify Inc.​
Fyber
Aarki, Inc.
Opinary GmbH
Kargo Global Inc.
iProspect GmbH
INBEV BELGIUM SRL
twiago GmbH
Mobfox US LLC
Relay42 Netherlands B.V.
StackAdapt
netzeffekt GmbH
ViewPay
ONEcount
Ad Alliance GmbH
Sovrn Holdings Inc
Smartology Limited
Onfocus (Adagio)
Clinch Labs LTD
Bertelsmann Data Service GmbH
Platform161 B.V.
Aptivio Inc
VLYBY Digital GmbH
Viznet
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX
AdsWizz Inc.
Brand Advance Ltd
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/studioaa.nl/annualRequestSummary regarding studioaa.nl