Privacy Policy

Privacy beleid Studio A|A

Onze url: https://studioaa.nl

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://studioaa.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Studio A|A

Over ons privacybeleid

Studio A|A  geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Studio A|A. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Studio A|A wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://studioaa.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Studio A|A verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Studio A|A. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Studio A|A
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Andre van Buiten

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Studio A|A heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Studio A|A maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Studio A|A, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Studio A|A accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Studio A|A is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio A|A is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Studio A|A. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Studio A|A. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Studio A|A is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Studio A|A, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Studio A|A die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Studio A|A. Studio A|A heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Studio A|A.

 

CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS

EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

studioaa.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having its registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/ActivityType(s) of DataLawful basis for processing
To improve user experience
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
To improve ad performance
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
To improve content creation
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
To improve website performance
 • Identity
 • Technical
 • Usage
Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

 

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. This information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfill the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfill verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.

 Cookies

Below is a list of cookies that are commonly set on this website.

 

Cookie NameCategoryDescriptionDuration
ez_pub_siteNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to only show the site with Ezoic's features enabled.
ezCMPCookieConsentNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to cookies.
ez_rdr_countNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects
ez_rdrNecessaryUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track redirects.
wordpress_test_cookieNecessaryWordPress sets this cookie when you navigate to the login page. The cookie is used to check whether your web browser is set to allow, or reject cookies.
__cfduidNecessaryUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
PHPSESSIDNecessaryA unique identifier used to preserve states across pages.
cf_use_obNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
cf_ob_infoNecessaryUsed by Content Delivery Network, Cloudflare, to protect against fraud and speed up web delivery.
session_depthNecessaryUsed to track the number of pages you visit in a session on this site.
ez_view_original_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
ez_view_optimized_onlyPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the optimized site with Ezoic's features.
ez_view_optimized_only PreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to show the original site without Ezoic's features.
speed_no_processPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn off site speed features for this user.
sitespeed_previewPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to allow this user to preview certain site speed features.
ez_ad_position_versionPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to determine if they use the Ad Tester product for this user, used by the Ad Tester extension.
ezpicker_showallPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to show all placeholders.
ezpicker_nocachePreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to tell the ezpicker app to run without using the cache.
ezpickerPreferencesUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to turn on ezpicker
ez_autoinsertPreferencesUsed by Ezoic to determine if this user should see auto-inserted ad placeholders.
ezosuigeneriscStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezosuigenerisStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to uniquely identify you across different websites on the internet so your experience can be customized.
ezdsStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your screen to help personalize your experience and ensure content fits.
ez_recommended_pagesStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track users visiting from the recommended pages widget.
AMP_ECID_EZOICStatisticsUsed by personalization and analytics company Ezoic for statistics on Accelerated Mobile Pages
ezouspvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited.
ezouspvhStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited since their last visit.
ezouspvaStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track how many pages a user has visited all time.
ezepvvStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track which pages this user has viewed.
ezCMPCCSStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to track when a user consents to statistics cookies.
ezohwStatisticsUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store the pixel size of your browser to help personalize your experience and ensure content fits.
_gaStatisticsUsed to distinguish users by Google Analytics
__qcaStatisticsCollects anonymous data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
ezdgMarketingUsed by the analytics and personalization company, Ezoic, to store demographic information like age and gender.
__gadsMarketingUsed to register what ads have been displayed to the user.

 

Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transferred to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

 


 

 

A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
Caroda s.r.o.
Pulse Innovations Limited
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
Rezonence Limited
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
Opti Digital SAS
Between Exchange
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Squared SAS
Unmatched Solutions Limited
Automattic Ads
Insticator, Inc.
Persona.ly
Resono B.V.
Dynata LLC
Publicis Media GmbH
plista GmbH
Connatix Native Exchange Inc.
lead alliance GmbH
Amobee Inc.
BIDSWITCH GmbH
TACTIC™ Real-Time Marketing AS
Ve Global UK Limited
Vibrant Media Limited
Fusio by S4M
SublimeSkinz - Adledge
DNA-I.COM
Mediavine, Inc.
Remixd Media, Inc.
Widespace AB
Triapodi Ltd.
Adnami Aps
Go.pl sp. z o.o.
Content Ignite
AUDIOMOB LTD
Good-Loop Ltd
Playrcart Limited
Blis Media Limited
The Trade Desk
TabMo SAS
The Reach Group GmbH
Confiant Inc.
WhatRocks Inc.
SNAPUPP TECHNOLOGIES SL
Marfeel Solutions, SL (Compass)
Proxi.cloud sp. z.o.o
DeepIntent, Inc.
Otto (GmbH & Co KG)
Notify
PIXIMEDIA SAS
MADVERTISE MEDIA
Signal Digital Inc.
BeOp
Bring! Labs AG
FUNKE Digital GmbH
adrule mobile GmbH
InMobi Pte Ltd
Arcspire Limited
Adxperience SAS
netzeffekt GmbH
Pure Local Media GmbH
BidTheatre AB
ShareThis, Inc
Cuebiq
Bidstack Limited
Impact Tech Inc.
ShinyStat S.p.a.
Skaze
Resolution Media München GmbH
The ADEX GmbH
mediarithmics SAS
Hybrid Theory
Browsi
Bertelsmann Data Service GmbH
Powerspace
BRICKS
ADITION technologies AG
Acxiom
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KG
Viewdeos 2015 LTD
Alliance Gravity Data Media
Bandsintown Amplified LLC
Showheroes SE
ADUX
Demandbase, Inc.
AdColony, Inc.
Paypersale.ru
Avantis Video Ltd
Oracle Data Cloud - Moat
OpenX
adsquare GmbH
Readpeak Oy
Smartclip Hispania SL
BeeswaxIO Corporation
Mirando GmbH & Co KG
Ströer SSP GmbH (DSP)
United Internet Media GmbH
Cookie Market LTD
Jellyfish France
BEINTOO SPA
Mobsuccess
ADWAYS SAS
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Permutive Technologies, Inc.
MGID Inc.
Samba TV Inc.
Sharethrough, Inc
Seedtag Advertising S.L
Liveintent Inc.
ad6media
Online Advertising Network Sp. z o.o.
EXOCLICK, S.L.
Adform
AcuityAds Inc.
Contact Impact GmbH
Hybrid Adtech GmbH
INFOnline GmbH
NoBid, Inc.
Media.net Advertising FZ-LLC
Lucid Holdings, LLC
Kwanko
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
Disqus
usemax advertisement (Emego GmbH)
AdsWizz Inc.
UberMedia, Inc.
Adtarget Medya A.S.
adQuery
Mobile Professionals BV
Wizaly
Impactify
BILENDI SA
Mobfox US LLC
communicationAds GmbH & Co. KG
Sub2 Technologies Ltd
Captify Technologies Limited
Rakuten Marketing LLC
Adkernel LLC
Smartology Limited
Videobyte Inc
SmartFrame Technologies
Emerse Sverige AB
uppr GmbH
ADCELL | Firstlead GmbH
FeedAd GmbH
Kargo Global Inc.
GumGum, Inc.
Visarity Technologies GmbH
Goldbach Group AG
Amnet GmbH
Realytics
Sift Media, Inc
GlobalWebIndex
Brid Video DOO
Samsung Ads
AREIA (ADLOOP)
VUUKLE DMCC
NextRoll, Inc.
InsurAds Technologies SA.
ScaleMonk Inc.
Sirdata Cookieless
Opinary GmbH
Admixer EU GmbH
AAX LLC
Solution coupons
Teads
YOC AG
Yieldlove GmbH
Piano Software Inc
Admo.tv (Clickon)
Hurra Communications GmbH
BusinessClick
Blue Billywig BV
Wagawin GmbH
Unilever Polska sp. z o.o.
Platform161 B.V.
Mediasmart Mobile S.L.
Exactag GmbH
Arrivalist Co
Vidazoo Ltd
Converto AG
ADman Interactive SLU
Ermes
Beaconspark Ltd
Adzymic Pte Ltd
Extreme Reach, Inc
zillian sa
Permodo GmbH
Kochava Inc.
Gamoshi Ltd
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Channel Pilot Solutions GmbH
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Sirdata
Adpone SL
Experian Limited
Advisible AB
Hashtag Labs Inc.
Skoiy
Adludio Ltd.
Pubfinity LLC
Audienzz AG
Publisher First, Inc.
Listonic Sp. z o.o.
TMT Digital Inc
Tapad, Inc.
Digital East GmbH
THE NEWCO S.R.L.
Google Advertising Products
SPEAKOL DMCC
remerge GmbH
SheMedia, LLC
Consumable, Inc.
Kubient Inc.
BidMachine Inc.
Kiosked Ltd
Vidstart LTD
Bidtellect, Inc
Weborama
Pexi B.V.
Glimpse Protocol Limited
BLIINK SAS
Audience Network
MARKETPERF CORP
Comscore B.V.
Seenthis AB
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP
EASY Marketing GmbH
eBay Inc
SpringServe, LLC
Ingenious Technologies AG
ADventori SAS
Opt Out Advertising B.V.
AdTheorent, Inc
White Ops, Inc.
Adssets AB
Playbuzz Ltd (aka EX.CO)
Better Banners A/S
360e-com Sp. z o.o.
Next Media SRL
Blingby LLC
AirGrid LTD
Venatus Media Limited
Teroa S.A.
Comcast International France SAS
ViewPay
Goodeed
agof studies
retailAds GmbH & Co. KG
Adtube AS
digidip GmbH
YouGov
Kairion GmbH
iPROM
Adtriba GmbH
Unruly Group LLC
A.Mob
Pixalate, Inc.
INNITY
Epom Ltd.
Leadoo Marketing Technologies Ltd
Nielsen LLC
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Bombora Inc.
Near Pte Ltd
HyperTV Inc.
: Tappx
AuDigent
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Viznet
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Bannerflow AB
SINGLESPOT SAS
DistroScale, Inc.
Sqreem Technologies Private Limited
admetrics GmbH
Sojern, Inc.
Adsolutions BV
Spoods GmbH
Anzu Virtual Reality LTD
Placense Ltd
Velocity Made Good LLC
Questpass Sp. z o.o.
Active Agent (ADITION technologies AG)
Kayzen
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
Marfeel Solutions, SL
Internet BillBoard a.s.
Flexoffers.com, LLC
TripleLift, Inc.
NEORY GmbH
RTB House S.A.
SMARTSTREAM.TV GmbH
Protected Media LTD
Nubo LTD
Silverbullet Data Services Group
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
XChange by SFBX®
Aarki, Inc.
Axonix LTD
GfK SE
appTV Ltd.
Accorp Sp. z o.o.
Telaria, Inc
MindTake Research GmbH
Upwave Inc.
Rapid Performance GmbH
Kertil Iberia SL
NEURAL.ONE
Programatica de publicidad S.L.
TIMEONE PERFORMANCE
AdMaxim Inc.
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
Lifesight Pte. Ltd.
Project Agora Ltd
Yieldlab AG
33Across
A Million Ads Ltd
Betgenius Ltd
Roq.ad Inc.
ConnectAd Realtime GmbH
AerServ LLC
Verve Group Europe GmbH
Yieldmo, Inc.
Salesforce.com, Inc.
Amazon Advertising
UAB Aktyvus sektorius - Eskimi
GADSME
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
Scene Stealer Limited
Adobe Advertising Cloud
adMarketplace, Inc.
Ad Alliance GmbH
I.R.V. D.O.O.
RDandX Group DMCC
Jivox Corporation
The Ozone Project Limited
Mediaforce LTD
Inspired Mobile Limited
RevJet
BritePool Inc
Hillside (Sports) GP Limited
Parrable, Inc.
Magnite, Inc.
Sublime
Effiliation / Effinity
ucfunnel Co., Ltd.
Allegro.pl
Verizon Media EMEA Limited
The MediaGrid Inc.
Trinity Audio
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
PRECISO SRL
Pelmorex Corp.
Oracle Data Cloud
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
Fandom, Inc.
OnProspects Ltd
Vidoomy Media SL
Liftoff Mobile, Inc.
bam! interactive marketing GmbH
adnanny.com SLU
One Tech Group GmbH
Azerion Holding B.V.
Passendo Aps
MobileFuse LLC
Delta Projects AB
SYNC
The Kantar Group Limited
DIGITEKA Technologies
AntVoice
Axel Springer Teaser Ad GmbH
adbalancer Werbeagentur GmbH
QuantumCast digital GmbH
Unruly Group Ltd
Knorex
Optomaton UG
Blue
Avocet Systems Limited
LifeStreet Corporation
PubMatic, Inc.
Ogury Ltd.
VEXPRO TECHNOLOGIES LTD
Media Square
ARKHEUS
M,P,NEWMEDIA, GmbH
Mediascore mbH
QUARTER MEDIA GmbH
VIADS ADVERTISING S.L.
Zemanta, Inc.
Keymantics
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
Audiencerate LTD
TX Group AG
SPORTORITY UK LTD
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Revcontent, LLC
Cavai AS & UK
Blockthrough, Inc.
Converge-Digital
CIBLECLIC
Strossle International AB
IQM CORPORATION
dataXtrade GmbH
1Agency
SpotX, Inc
StackAdapt
PROXISTORE
Footballco Media Limited
Permutive Limited
Brand Metrics Sweden AB
INVIBES GROUP
MediaMath, Inc.
Sizmek by Amazon
Dentsu London Limited
MNTN
Clever Advertising, Lda.
Arkeero
Mobkoi Ltd
Livewrapped AB
SoD ScreenOnDemand GmbH
Index Exchange, Inc.
Rich Audience Technologies SL
Reveal Mobile Inc
Kairos Fire
Tangoo Srl
NetSuccess, s.r.o.
42 Ads GmbH
diva-e products
NumberEight Technologies Ltd
Aptivio Inc
Celtra, Inc.
Meetrics GmbH
TAPTAP Digital SL
Adnuntius AS
Triple13 Ltd
Mintegral international limited
Digital Squad
Adikteev
Justpremium BV
Collective Europe Ltd.
Octaive Ltd.
Audience Solutions S.A.
PaperG, Inc. dba Thunder Industries
Alphalyr SAS
JS Web Production
Sparklit Networks Inc
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
DoubleVerify Inc.​
Adtelligent Inc.
Localsensor B.V.
VRTCAL Markets Inc
Pressboard Media Inc
Click Tech Limited
ARMIS SAS
AddApptr GmbH
Neodata Group srl
Dataseat Ltd
CentralNic Poland sp. z o.o.
Integral Ad Science, Inc.
Factor Eleven GmbH
Moloco, Inc.
ADARA MEDIA UNLIMITED
Crimtan Holdings Limited
Ströer SSP GmbH (SSP)
EMX Digital LLC
Fido S.r.l
Imonomy
Onesoon Limited t/a Adalyser
Gamned
Gemius SA
Nativo, Inc.
DEFINE MEDIA GMBH
1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo
Inskin Media LTD
Improve Digital BV
Cluep LLC
Onfocus (Adagio)
Adserve.zone / Artworx AS
cynapsis interactive GmbH
Traffective GmbH
Adevinta Spain S.L.U.
twiago GmbH
Mobilewalla, Inc.
Admedo Technology Ltd
video intelligence AG
smartclip Europe GmbH
mainADV Srl
Clinch Labs LTD
Mobility-Ads GmbH
ONEcount
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
Little Big Data sp. z o.o.
Semasio GmbH
Seeding Alliance GmbH
Cloud Technologies S.A.
Lotame Solutions, inc
INFINIA MOBILE S.L.
MyTraffic
Mars Media Group
TargetVideo GmbH
Smaato, Inc.
Snapsort Inc., operating as Sortable
advanced store GmbH
zeotap GmbH
BSmartData GmbH
socoto gmbh & co. kg
Luna Media Group LLC
Research and Analysis of Media in Sweden AB
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Hindsight Technology Solutions, Inc.
Solocal
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Mediakeys Platform
Duration Media, LLC.
Smart Adserver
LoopMe Limited
Eyeota Pte Ltd
Eulerian Technologies
PML Innovative Media
Brand Advance Ltd
Stream Eye OOD
ETARGET SE
Media16 ltd
Sonic Odeeo ltd
Samba TV UK Limited
KUPONA GmbH
Discover-Tech ltd
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
SpearAd GmbH
THE LINEA 1 MKT SL
Adlane LTD
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k.
RevX
AdQuiver Media SL
IVO Media Ltd
Publica LLC
VLYBY Digital GmbH
MiQ
Fyber
Adhese
adality GmbH
adhood.com
IPSOS MORI UK LTD
GroupM UK Limited
M32 Connect Inc
1plusX AG
Innovid Inc.
MISSENA
iProspect GmbH
wetter.com GmbH
Baidu USA
EASYmedia GmbH
Outbrain UK Ltd
AdDefend GmbH
Smile Wanted Group
Cedato Technologies Ltd
Webgains GmbH
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
INIS sp. zo.o.
IPONWEB GmbH
OpenWeb LTD
SunMedia
Market Resource Partners LLC
Reignn Platform Ltd
PubWise, LLLP
Impact+
MUSO TNT LIMITED
Quantcast International Limited
Xandr, Inc.
Flashtalking, Inc.
Criteo SA
Sonobi, Inc
AudienceRun corp
AdView
Relay42 Netherlands B.V.
OnAudience Ltd
Adelaide Metrics Inc
Sovrn Holdings Inc
The Procter & Gamble Company
Radio Net Media Limited
GeoProve
Aniview LTD
SMARTLINE SYSTEMS
glomex GmbH
Somplo Ltd
Ziff Davis LLC
INVIDI technologies AB
Hivestack Inc.
Monet Engine Inc
respondi AG
3Q nexx GmbH
Threedium
Clipr
Adloox SA
Bounce Exchange, Inc
Seznam.cz, a.s.
SoundCast
PixFuture Media Inc.
belboon GmbH
Epsilon
TreSensa Technologies, Inc.
Tapjoy, Inc.
GeistM Technologies LTD
TypeA Holdings Ltd
LeadsRx, Inc.
AWIN AG
Terminus Software Inc.
EDGE NPD Sp. z o.o.
Zoomd Ltd.
Ketchup Adv Spa
Taboola Europe Limited
Location Sciences AI Ltd.
Polar Mobile Group Inc.
Freshclip GmbH & Co. KG
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Netpoint Media GmbH
BYTEDANCE PTE. LTD.
N Technologies Inc.
travel audience GmbH
Maximus Live LLC
adbility media GmbH
Evolution Technologies Inc.
ADYOULIKE SA
Norstat AS
HUAWEI Ads
Spotible
Pinpoll GmbH
GeoEdge
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
Spotad
Beachfront Media LLC
Online Solution
Adverty AB (publ)
CAKE Software, Inc.
Nexx360
NETILUM (AFFILAE)
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Viralize SRL
On Device Research Limited
Justtag Sp. z o.o.
ADRENALEAD
WebAds B.V
YieldLift LLC
adWMG
Telaria SAS
Clipcentric, Inc.
Mindlytix SAS
Madington
Brave People Ltd.
ADSOCY
ADSTOURS SAS
emetriq GmbH
AudienceProject Aps
Zeta Global
Digiseg ApS
Fiducia DLT Limited
ZAM Network LLC dba Fanbyte
VGI CTV, Inc
LiveRamp, Inc.
Teemo SA
Smadex SL
Welect GmbH
GP One GmbH
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Global Media & Entertainment Limited
Nano Interactive GmbH
Bucksense Inc
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Commanders Act
Kameleoon SAS
Axiom Media Connect
Dugout Ltd
Dentsu Denmark A/S
Newsroom AI Ltd
vitrado GmbH
Konodrac S.L.
Bannernow, Inc.
LiquidM Technology GmbH
Noster Finance S.L.
BidBerry SRL
UniCredit S.p.A.
Skimbit Ltd
Triton Digital Canada Inc.
Adverticum cPlc.
Habu
audio content & control GmbH
Crowdy News Ltd
AA INTERNET-MEDIA Ltd
Ensighten
Maiden Marketing Pte Ltd
numberly
B2B Media Group EMEA
Jampp LTD
Rebold Marketing & Communication SLU
DynAdmic
Prebid.org
Exit Bee Limited
SelectMedia International LTD
WAM Group Ltd, t/a Admix
AdSpirit GmbH
Fifty Technology Limited
Apester Ltd
Smart Traffik
Jetpack Digital LLC
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
Dianomi ltd
Simplifi Holdings Inc
Sportradar AG
6Sense Insights, Inc.
Underdog Media LLC
Performax.cz, s.r.o.
Dailymotion SA
Quality Media Network GmbH
Quantyoo GmbH & Co. KG
Frameplay Corporation
ID5 Technology SAS
digitalAudience
Onnetwork Sp. z o.o.
Targetspot Belgium SPRL
Reppublika- The Research Toolbox GmbH
Truvid Inc.
Roku Advertising Services
Golden Bees
McCann Discipline LTD
Artefact Deutschland GmbH
jsdelivr.com
VECTAURY
Telecoming S.A.
Dynamic 1001 GmbH
AdGear Technologies, Inc.
Jaduda GmbH
NeuStar, Inc.
Dentsu Aegis Network Italia SpA
One Planet Only
Mars Inc.
OneTag Limited
SITU8ED SA
Cint AB
Objective Partners BV
Appier PTE Ltd
Addrelevance
TV SQUARED LIMITED
MEDIAMETRIE
Ezoic Inc.
Nielsen Marketing Cloud
Timehop, Inc.
Deutsche Post AG
Bigabid Media ltd
Carbon (AI) Limited
NEXD
Realeyes OU
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics

 

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

 

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

 

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:


2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests

If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of CCPA compliance that this business has received: https://g.ezoic.net/privacy/studioaa.nl/annualRequestSummary regarding studioaa.nl