Privacy Policy

Privacy beleid Studio A|A

Onze url: https://studioaa.nl

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://studioaa.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Privacybeleid Studio A|A

Over ons privacybeleid

Studio A|A  geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Studio A|A. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Studio A|A wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)

Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)

Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Adresgegevens

Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Fax, Branche, IP-adressen, Locatiegegevens, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Hetzner

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hetzner. Hetzner verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hetzner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hetzner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

ImprovMX 

Onze website maakt gebruik van ImprovMX, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van ImprovMX. ImprovMX zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door ImprovMX beveiligd opgeslagen. ImprovMX maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ImprovMX behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

GSuite

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van GSuite. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. GSuite heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan overeengekomen en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij bieden onze diensten gratis aan u aan. In ruil hiervoor bieden wij verschillende marketing gerelateerde diensten. U word hier vooraf duidelijk over geinformeerd. Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt. Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: [email protected]

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te publiseren ter promotie van uw bedrijf op https://studioaa.nl.

Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Om je te informeren voor het geval je op de website hebt aangegeven meer informatie te willen ontvangen omtrend een dienst of product.

Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Studio A|A verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Studio A|A. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyz aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van N.I.B.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Zie hieronder ons cookie beleid

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Studio A|A
Postbus 609 8000AS
Zwolle Nederland
[email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken

Andre van Buiten

Privacy informatie zakelijke adresgegevens.

Studio A|A heeft zich tot doel gesteld om uw online bedrijven portal in Nederland te worden. Daartoe hebben wij een zo representatief mogelijke database samengeteld.

De gegevens uit deze database zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en MarktSelect. Beide gerenomeerde leveranciers van adressenbestanden. Indien u vragen heeft over de opname van uw gegevens in de database van de Kamer van Koophandel of MarktSelect, kunt u vinden op respectievelijk www.kvk.nl en www.marktselect.nl terecht voor meer informatie.

Studio A|A maakt alleen die informatie openbaar, die ook via andere reguliere informatiekanalen te verkrijgen is. Daarnaast onderstrepen wij het belang om zorgvuldig om te gaan met de door onze adverteerders verstrekte gegevens.

Disclaimer

Dit is de disclaimer van Studio A|A, gevestigd te Zwolle. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Studio A|A accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. Studio A|A is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio A|A is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Studio A|A. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Studio A|A. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Studio A|A is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Studio A|A, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Studio A|A die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan Studio A|A. Studio A|A heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met Studio A|A.

 


CLICK HERE TO CHANGE YOUR PRIVACY CONSENT SETTINGS


EZOIC SERVICE PRIVACY POLICY

studioaa.nl ("Website") uses a third party technology called Ezoic.

INFORMATION ABOUT OUR ORGANIZATION AND WEBSITE

Ezoic is committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect lawfully in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679).

Ezoic's principal activities are:

 • Website analytics
 • Website personalization
 • Website hosting

Our privacy policy covers Ezoic Inc., Ezoic Limited and this Website:

Ezoic Inc.

6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States

Ezoic Limited

Northern Design Centre, Abbott's Hill, Gateshead, NE8 3DF United Kingdom

DATA

In order to provide our products and services and related support, it is necessary for Ezoic to transfer your personal data outside of the European Union.  In such case, the data controller for this data for EU residents is Ezoic Inc. having it’s registered offices at 6023 Innovation Way, Carlsbad, California, United States.  All questions of requests regarding the processing of data may be addresses to [email protected]

PROVIDING VISITORS WITH ANONYMOUS ACCESS

If you do not consent to such collection, you can access this website without disclosing your personal data.

AUTOMATIC COLLECTION OF INFORMATION

Ezoic records data about the individuals and the traffic to this website. Ezoic is this website's limited agent (and data controller in the EU context) for the purpose of providing Internet data and optimization services. Ezoic may use this data to improve its service or enable other services (e.g., using visitor traffic logs or data posted through the service to improve the optimization of other websites).

Personal Information

Ezoic may collect personal information as defined in GDPR (such as IP address and a unique id in a cookie) about visitors to your website for the purposes of statistics, analytics and personalization. In addition, Ezoic works with numerous third parties for the collection and storage of data and the providing of analytics and advertising services.

Use of Personal Information

Purpose/Activity Type(s) of Data Lawful basis for processing
 To improve user experience
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to provide you with a more pleasant, efficient experience on this website that may be customized to how you or others respond to content and ads on this or other websites.
 To improve ad performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us to optimize the placement, size, timing and number of ads displayed to you. It enables us to make smart decision that help this website owner earn money but reduce the disruption of ads on your experience.
 To improve content creation
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us learn what content you care about and enjoy and, the style of content you like and what you engage the most with. This helps us produce more content and features that you might like.
 To improve website performance
 •  Identity
 • Technical
 • Usage
 Your information helps us measure various performance metrics about our site, such as site speed, so that we can improve the performance of this site.

PROCESSING OF DATA AND CONSENT

We will process the data we collect about you to improve the operation of this and other websites. This information helps us make decisions about what content to show, how it should be formatted, the number, size and placement of advertisements and how content should be delivered to individuals. THis information is also used for analysis of performance and reporting.

USE OF APPLICATION LOGS

Our servers automatically record information (“Application Log Data”) created by your use of this website. Application Log Data may include information such as your IP address, browser type, operating system, the referring web page, pages visited, location, your mobile carrier, device and application IDs, search terms, and cookie information. We use this information to diagnose and improve our services. Except as stated in section (Data Retention), we will either delete the Application Log Data or remove any account identifiers, such as your username, full IP address, or email address, after 48 months.

DATA RETENTION

The personal information we collect is retained for no longer than necessary to fulfil the stated purposes in section “PROCESSING OF DATA AND CONSENT” above or for a period specifically required by law or regulation that Ezoic is obligated to follow. Personal data used to fulfil verification of certain types of services such as SSL certificate, payments, and billing will be retained for a minimum of 5 years depending on the class of product or service and may be retained in either a physical or electronic format. Even if you request deletion or erasure of your data, we may retain your personal data to the extent necessary and for so long as necessary for our legitimate business interests or performance of contractual obligations. After the retention period is over, Ezoic securely disposes or anonymizes your personal information in order to prevent loss, theft, misuse, or unauthorized access.

CONFIDENTIALITY / SECURITY

We have implemented security policies, rules and technical measures to protect the personal data that we have under our control from: unauthorized access improper use or disclosure unauthorized modification unlawful destruction or accidental loss. All our employees and data processors, who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of our visitors’ personal data. We ensure that your personal data will not be disclosed to State institutions and authorities except if required by law or other regulation

DATA ACCESS & DELETION

You have the right to view information that we have collected about you and to request deletion of any personal information we may have. You can use this data lookup tool to complete these actions.


Below is a list of usage, technical and identify metrics that are commonly stored and processed when you use this website

Your location information, including country, state, city, metro and postal code
The webpage your were at before this website
The type of browser you use and the version
The brand and operating system of your device
What time zone you're in and what time it is there
What pages on this site you visit
How you interact with this website, including time spent, how much you scroll and your mouse movements
The size of your devices screen and the size of the browser on that screen
What content you share on the page
If you copy and paste content on this website
What ad or link you clicked on to arrive at this website
The type of internet connection you use and your ISP or service provider
How long it takes for this website's content to get transfered to your browser, load in your browser and render
The weather where you are currently located
Your age and gender
Your ip address
A unique id so that we can recognize you
What ads you click on

Cookies

Data Usage Purposes

Necessary

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Preferences

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

Statistics

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.


Below is a list of cookies that are commonly set on this website.
A list of Vendors that may be used on this website

NameFeaturesPurposes
NoBid, Inc.
Hurra Communications GmbH
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse
emetriq GmbH
Adserve.zone / Artworx AS
Adelaide Metrics Inc
Synamedia
OneTag Limited
Otto (GmbH & Co KG)
Kubient Inc.
RTB House S.A.
Eyeota Pte Ltd
dpa-infocom GmbH
remerge GmbH
Automattic Ads
Upwave Inc.
Good-Loop Ltd
Yahoo EMEA Limited
Moloco, Inc.
Sonic Odeeo ltd
CHEQ AI TECHNOLOGIES
Tredia Solutions SL
OpenX
optimise-it GmbH
Xandr, Inc.
Zeta Global
Ogury Ltd.
Reliz LTD
MPX GmbH
Playwire LLC
Bababam
Browsi
SPORTORITY UK LTD
M32 Connect Inc
AcuityAds Inc.
vitrado GmbH
Reignn Platform Ltd
DistroScale, Inc.
Acxiom
JS Web Production
Project Agora Ltd
Onfocus (Adagio)
Seeding Alliance GmbH
INFOnline GmbH
Octave IP Limited
PulsePoint, Inc.
LiquidM Technology GmbH
Improve Digital
SmartyAds Inc.
Pelmorex Corp.
Njuice AB
Unruly Group LLC
Smaato, Inc.
PIXFUTURE MEDIA INC.
Frii ApS
Triapodi Ltd.
Next Media SRL
Amnet GmbH
Adkernel LLC
Global Media Group Services Limited
Comcast International France SAS
Mobilewalla, Inc.
Vidcrunch LLC
Rakuten Marketing LLC
Smartology Limited
belboon GmbH
VLYBY Digital GmbH
Audienzz AG
Intercept Interactive Inc. dba Undertone
Permutive Technologies, Inc.
FeedAd GmbH
Jaduda GmbH
Keymantics
Sirdata Cookieless
AuDigent
IVO Media Ltd
Smile Wanted Group
NumberEight Technologies Ltd
Resono B.V.
Roq.ad Inc.
SunMedia
communicationAds GmbH & Co. KG
Wizaly
VECTAURY
Realeyes OU
Timehop, Inc.
CleverPush GmbH
Inskin Media LTD
mediarithmics SAS
travel audience GmbH
SOMQUERY SOMTAG - (SevenOne Media)
VIADS ADVERTISING S.L.
Samoukale Enterprises Limited dba ADEX
Adrino Mobile Sp. z o.o.
SMADEX, S.L.U.
onlineumfragen.com GmbH
Visarity Technologies GmbH
HyperTV Inc.
UniCredit S.p.A.
ShareThis, Inc
Pinpoll GmbH
I.R.V. D.O.O.
Hybrid Adtech GmbH
MGID Inc.
adality GmbH
Boldwin LTD
Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv
Mirando GmbH & Co KG
Dable Inc.
INNITY
AdView
adnanny.com SLU
1000mercis (Numberly)
Dailymotion SA
WebAds B.V
Videobyte Inc
Alkimi
Lotame Solutions, inc
Sublime
Alphonso Inc
audio content & control GmbH
Sonares GmbH
Natexo Spain
Bannernow, Inc.
Epom Ltd.
Targetspot Belgium SPRL
Airnow Media Ltd
Leadoo Marketing Technologies Ltd
GeoEdge
LiveRamp
Signal Digital Inc.
TF1 PUBLICITE
Cuebiq
Query Click Limited
Effiliation / Effinity
Adsolutions BV
Justtag Sp. z o.o.
iPROM
DNA-I.COM
Welect GmbH
SPACE TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA LTDA
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Onesoon Limited t/a Adalyser
ANINPRO-CREATIVE, S.L.
Skimbit Ltd
Internet BillBoard a.s.
AWIN AG
CASTOOLA D.O.O.
AdSpirit GmbH
Justpremium BV
Proxi.cloud sp. z o.o.
TV SQUARED LIMITED d/b/a InnovidXP
AdTiming Technology Company Limited
Meson Mediation LLC
Vyde Ltd.
Brandhouse/Subsero A/S
Hillside (Sports) GP Limited
NEORY GmbH
Innovid LLC
adhood.com
GP One GmbH
Ask Locala
A Million Ads
PREQUEL INTERNET TRADING LTD.
ADFI MEDIA SL
Magnite, Inc.
Insticator, Inc.
glomex GmbH
Onnetwork Sp. z o.o.
uppr GmbH
Captify Technologies Limited
Near Intelligence
CMI Marketing, Inc. d/b/a CafeMedia
WebMedia
Protected Media LTD
Adventure Media
MADVERTISE MEDIA
AdsWizz Inc.
Brave People Ltd.
PRECISO SRL
Adomik
AAX LLC
AdGear Technologies, Inc.
Livewrapped AB
iProspect GmbH
Permodo GmbH
plista GmbH
Blue
Piano Software Inc.
agof studies
Online Media Solutions LTD (BDA: Brightcom)
Snigel Web Services Limited
Madison Logic, Inc.
Audience Solutions S.A.
IPSOS MORI UK LTD
Avocet Systems Limited
Sqreem Technologies Private Limited
A.Mob
DIGITEKA Technologies
Arrivalist Co.
WEMASS MEDIA AUDIENCE SAFE SOLUTIONS, S.L.
Lupon Media
CentralNic Poland sp. z o.o.
Adloox SA
Cloud Technologies S.A.
Quantyoo GmbH & Co. KG
Admo.tv (Clickon)
ucfunnel Co., Ltd.
ShinyStat S.p.a.
Hybrid Theory Global Ltd
Wunderkind Corporation
digitalAudience B.V.
XChange by SFBX®
Digital Squad
Liftoff Mobile, Inc.
Opinary GmbH
Adhese
BYTEDANCE PTE. LTD.
adrule mobile GmbH
Oracle Advertising
OnProspects Ltd
Telecoming S.A.
6Sense Insights, Inc.
MARKETPERF CORP
Sharethrough, Inc
AddApptr GmbH
Bidmatic Inc
Verasity Limited
Pulse Innovations Limited
BidMachine Inc.
Adverticum cPlc.
Vibrant Media Limited
ETARGET SE
Smartclip Hispania S.L.
Cookie Market LTD
Rockabox Media Ltd t/a Scoota
Madington
Accorp Sp. z o.o.
Marfeel Solutions, SL (Compass)
Teavaro
Betgenius Ltd
McCann Discipline LTD
wetter.com GmbH
ADMAX
Outbrain UK Ltd
Vidazoo Ltd
3Q nexx GmbH
Open Web Technologies Ltd
TrueData Solutions, Inc.
Radio Net Media Limited
Kwanko
Eskimi
zeotap GmbH
InsurAds Technologies SA.
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado)
Dataseat Ltd
Appier PTE Ltd
Mars Media Group
ADTTRIBUTION LLC
Comscore B.V.
Schober Information Group Deutschland GmbH
socoto gmbh & co. kg
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
Alphalyr SAS
Viafoura Inc.
Sovrn Holdings Inc
ADYOULIKE SA
Apester Ltd
Confiant Inc.
ARMIS SAS
Rich Audience Technologies SL
Publica LLC
ZAM Network LLC dba Fanbyte
CIBLECLIC
Next Millennium Media INC
Ermes
Oracle Data Cloud - Moat
Bring! Labs AG
Tapjoy, Inc.
Mediavine, Inc.
Bucksense Inc
lead alliance GmbH
Evolution Technologies Inc.
Samsung Ads
Blue Media Services LTDA
Online Advertising Network Sp. z o.o.
Underdog Media LLC
Between Exchange
Skoiy
Maximus Live LLC
Habu
Performax.cz, s.r.o.
crossvertise GmbH
Questpass Sp. z o.o.
LightBox TV
N.Rich Technologies Inc.
Norstat AS
Nexx360
Axiom Media Connect
Exit Bee Limited
Sirdata
Kayzen
Audience Network
TargetVideo GmbH
Salestring ApS
Relevant Digital Oy
Nano Interactive Group Ltd.
Sonobi, Inc
Somplo Ltd
Happydemics
Online Solution
Passendo Aps
United Internet Media GmbH
IQM CORPORATION
Bidtellect, Inc
ADUX
The Kantar Group Limited
Czech Publisher Exchange z.s.p.o.
MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD
NC Audience Exchange, LLC (NewsIQ)
Simplifi Holdings Inc
Relay42 Netherlands B.V.
AA INTERNET-MEDIA Ltd
Yieldmo, Inc.
Nativo, Inc.
Duration Media, LLC.
LoopMe Limited
SpringServe, LLC
Hashtag Labs Inc.
Magnite CTV, Inc.
VUUKLE DMCC
CITISERVI EUROPE, S.L.
Cazamba Serviços de Internet Ltda
Mediakeys Platform
Alliance Gravity Data Media
GlobalWebIndex
StackAdapt
Converge-Digital
Baidu USA
BEINTOO SPA
Pexi B.V.
Kargo Global Inc.
Meetrics GmbH
AudienceProject Aps
InMobi Pte Ltd
BRICKS
Adikteev
Dynata LLC
Neodata Group srl
Teroa S.A.
Bombora Inc.
Firstlead GmbH (ADCELL)
Pubfinity LLC
ADMAN - Phaistos Networks, S.A.
Go.pl sp. z o.o.
Mobfox US LLC
NetSuccess, s.r.o.
Blis Global Limited
Audiohook Corporation
Permutive Limited
Blue Billywig Group BV
retailAds GmbH & Co. KG
INIS sp. zo.o.
MetrixLab Nederland B.V.
: Tappx
Media Square
Polar Mobile Group Inc.
B2B Media Group GmbH
AdDefend GmbH
Cluep LLC
twiago GmbH
Clipcentric, Inc.
152 Media LLC
Microsoft Advertising
Snapsort Inc., operating as Sortable
Havas Media (Artemis Alliance S.L.U.)
Hubvisor
ORANGE CLICK MEDIA & COMMERCE LTD
Dentsu Italia SpA
Quality Media Network GmbH
Ziff Davis LLC
NEXD
Sourcepoint Technologies, Inc. (non-CMP)
BSmartData GmbH
DoubleVerify Inc.​
Marfeel Solutions, SL
Konodrac S.L.
Near Intelligence Pte. Ltd.
Redbranch, Inc dba Fraudlogix
Arcspire Limited
Pure Local Media GmbH
AudienceRun corp
ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH
Arpeely Ltd.
VGI CTV, Inc
Adevinta Spain S.L.U.
Footballco Media Limited
Google Advertising Products
GfK SE
Brid Video DOO
YOC AG
Mindlytix SAS
Bannerflow AB
Synkd Ltd.
OnAudience Ltd
Adverty AB (publ)
Amobee Inc.
Ströer SSP GmbH (SSP)
Offerista Group GmbH
Grabit Interactive Media Inc dba KERV Interctive
EXOCLICK, S.L.
Infolinks Media, LLC
Adtarget Teknoloji A.S.
Spoods GmbH
Refine Direct Srl
BusinessClick
Always-Computing SAS
Ströer Digital Media GmbH
Disqus
Rockerbox, Inc
Impact Tech Inc.
Petal Ads
Bidstack Limited
Research and Analysis of Media in Sweden AB
Flexoffers.com, LLC
ividence
Hearts and Science München GmbH
Ensighten
Natív Hirdetés Korlátolt Felelősségű Társaság
Dentsu A/S
smartclip Europe GmbH
Salesforce.com, Inc.
Newsroom AI Ltd
Seenthis AB
TX Group AG
YieldLift LLC
ADARA MEDIA UNLIMITED
Click Tech Limited
Agate Systems Limited
BIDSWITCH GmbH
LinkedIn Ireland Unlimited Company
eMarketingSolutions, Online Marketing S.L.
BidTheatre AB
Clipr
Opti Digital SAS
SpearAd GmbH
Covatic Ltd
bam! interactive marketing GmbH
Truvid Inc.
Sayollo Media LTD
GumGum, Inc.
EXADS
Clinch Labs LTD
Playhill Limited
Claritas LLC
The Reach Group GmbH
Commanders Act
The Ozone Project Limited
ACTV8, Inc.
Teads France SAS
advanced store GmbH
Axel Springer Teaser Ad GmbH
Nielsen International SA
Telefonica Audiovisual Digital S.L
RevX
Impactify SARL
Avantis Video Ltd
Sitewit Corp
KUPONA GmbH
Webgains GmbH
INFINIA MOBILE S.L.
FRVR Limited
streaMonkey GmbH
admetrics GmbH
usemax advertisement (Emego GmbH)
GroupM UK Limited
adbility media GmbH
Italiaonline S.p.A.
BidBerry SRL
Frameplay Corporation
INBEV BELGIUM SRL
LifeStreet Corporation
Localsensor B.V.
SoundCast
Fifty Technology Limited
Ein Rad AB
freenet DLS GmbH
HUMAN
cynapsis interactive GmbH
MyTraffic
Converto AG
Netpoint Media GmbH
Showheroes SE
BCOVERY SAS
umlaut communication gmbh
Bigabid Media ltd
Integral Ad Science, Inc.
DynAdmic
Knorex
Hivestack Inc.
adWMG
congstar GmbH
PubMatic, Inc
PROXISTORE
Samba TV UK Limited
QUARTER MEDIA GmbH
Smart Analytics SL
Roku Advertising Services
Opt Out Advertising B.V.
Jivox Corporation
Seven Technologies S.L.
Listonic Sp. z o.o.
Evorra Ltd
SMARTSTREAM.TV GmbH
MNTN
Taboola Europe Limited
Semasio GmbH
Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U
Sportradar AG
Content Ignite
Cavai AS & UK
giosg.com Oy
adsquare GmbH
Exactag GmbH
1plusX AG
TypeA Holdings Ltd
TOPBOX Inc.
AdColony, Inc.
Sub2 Technologies Ltd
Extreme Reach, Inc
Viznet
Discover-Tech ltd
Channel Pilot Solutions GmbH
Azerion Holding B.V.
PubWise, LLLP
Crimtan Holdings Limited
Telefonica Moviles España S.A.U
AudienceProject Measurement Amz
Gamned
Doceree UK Limited
Adnami Aps
Novatiq limited
Playad Media Group AB
KÖNIGSTEINER digital GmbH
Market Resource Partners LLC
Skaze
Adobe Advertising Cloud
Neustar, Inc., a TransUnion company
Euvic 360e-com Sp. z o.o.
Advisible AB
Convo Ink
ConnectAd Realtime GmbH
Adssets AB
Allegro sp. z o.o.
Zemanta Inc.
Playrcart Limited
MindTake Research GmbH
Audiencerate LTD
Adpone SL
Opera Software Ireland Limited
ADman Interactive SLU
Mobsuccess
SINGLESPOT SAS
Adludio Ltd.
Unblockia SL
Voxnest Inc
Connatix Native Exchange Inc.
LiveIntent Inc.
Wagawin GmbH
Aarki, Inc.
The Trade Desk
Notify
Digital East GmbH
Sift Media, Inc
Jampp LTD
Viewdeos 2015 LTD
ADITION (Virtual Minds GmbH)
Vidoomy Media SL
RMSi Radio Marketing Service interactive GmbH
THE NEWCO S.R.L.
Ad Alliance GmbH
Magnite, Inc. (Outstream)
Ströer SSP GmbH (DSP)
Media16 ltd
Bertelsmann Data Service GmbH
AdElement Media Solutions Pvt Ltd
MEDIAMETRIE
Fandom, Inc.
Parrable, Inc.
MUSO TNT LIMITED
Adform A/S
MiQ Digital Ltd
The MediaGrid Inc.
GDMServices, Inc. d/b/a Bidmind
HEIMSPIEL Medien GmbH & Co KG
Smart Traffik
Realytics
PIXIMEDIA
On Device Research Limited
MediaMath, Inc.
SpotX, Inc
Kiosked Ltd
RevJet
Smart Adserver
Admixer EU GmbH
Appush Technologies
eBay Inc
Anzu Virtual Reality LTD
Adxperience SAS
IPONWEB GmbH
Mobile Professionals BV / Sage&Archer BV
Magnite, Inc. (Carbon AI Limited)
ViewPay
Factor Eleven GmbH
ADRENALEAD
Venatus Media Limited
Active Agent (Virtual Minds GmbH)
AdInMo LTD
Verve Group Europe GmbH
Kameleoon SAS
AdTheorent, Inc
Golden Bees
Mediasmart Mobile S.L.
Arkeero
SITU8ED SA
Tangoo S.R.L.
Pressboard Media Inc
Quantcast
Adex (Virtual Minds GmbH)
Dianomi PLC
Mobility-Ads GmbH
Longtail Ad Solutions, Inc dba JW Player
video intelligence AG
Gemius SA
INVIBES GROUP
AUDIOMOB LTD
Threedium
adbalancer Werbeagentur GmbH
EASY Marketing GmbH
Publisher First, Inc.
Readpeak Oy
EDGE NPD Sp. z o.o.
ShowHeroes SRL
Nielsen Media Research Ltd.
AirGrid LTD
ADventori SAS
Yieldlove GmbH
Nativery Srl
SmartFrame Technologies Ltd
Kueez Entertainment Ltd.
Revcontent, LLC
Demandbase, Inc.
Weborama
Kairos Fire
OneFootball GmbH
Adnuntius AS
Luna Media Group LLC
BeeswaxIO Corporation
33Across
ARKHEUS
Reset Digital Europe Ltd
Tri-table Sp. z o.o.
mainADV Srl
QuantumCast digital GmbH
Index Exchange, Inc.
Sojern, Inc.
Attributy
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD
Goldbach Group AG
EMX Digital, Inc.
DEFINE MEDIA GMBH
Blockthrough, Inc.
MISSENA
ADWAYS SAS
42 Ads GmbH
Celtra, Inc.
Samba TV, Inc.
Watch Fantom Inc. AKA CatapultX
NextRoll, Inc.
Ingenious Technologies AG
BeOp
Nubo LTD
Yieldlab (Virtual Minds GmbH)
BLIINK SAS
PML Innovative Media
ad6media
TripleLift, Inc.
Sizmek by Amazon
SPICY MOBILE Sp z o.o. Sp.k.
Prebid.org
Jetpack Digital LLC
Arcanor Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.
UberMedia, Inc.
Contact Impact GmbH/Axel Springer Teaser Ad GmbH
ArtChaos s.r.o.
VRTCAL Markets Inc
dataXtrade GmbH
Turk Telekom
Kairion GmbH
Triple13 Ltd
ID Ward Ltd
Jellyfish France
Little Big Data sp. z o.o.
Brand Advance Ltd
Zeit Agency ApS
EASYmedia GmbH
Brand Metrics Sweden AB
Kochava Inc.
Stream Eye OOD
Rezonence Limited
Lucid Holdings, LLC
Basis Global Technologies, Inc.
Amazon Advertising
Artefact Deutschland GmbH
Reppublika Data Analytics and Technologies GmbH
MobileFuse LLC
Papirfly AS
Placense Ltd
Zoomd Ltd.
Unicredit BankAustria AG
Mobkoi Ltd
Dynamic 1001 GmbH
XAD spoteffects GmbH
NEURAL.ONE
Beachfront Media LLC
INVIDI technologies AB
TIMEONE PERFORMANCE
NAG SA
Epsilon
Duplo Media AS
netzeffekt GmbH
TMT Digital Inc
xpln.ai SAS
Flashtalking, Inc.
Adjust Digital A/S
Beaconspark Ltd
SelectMedia International LTD
Score Media Group GmbH & Co. KG
Programatica de publicidad S.L.
BILENDI SA
YouGov
FUNKE Digital GmbH
Adlane LTD
GADSME
digidip GmbH
Gamesight Inc
Terminus Software Inc.
GeoProve Limited
7Hops.com Inc. (ZergNet)
Strossle International AB
Gamoshi Ltd
Better Ads GmbH
Delta Projects AB
2KDirect, Inc. (dba iPromote)
AntVoice
TAPTAP Digital SL
Seedtag Advertising S.L
Triton Digital Canada Inc.
Cint AB
Caroda s.r.o.
One Tech Group GmbH
Media.net Advertising FZ-LLC
Adtelligent Inc.
Bandsintown Amplified LLC
Silverbullet Data Services Group
REMAILME
Emerse Sverige AB
SheMedia, LLC
Traffective GmbH
DeepIntent, Inc.
Aniview LTD
AiCreo S.r.l.
Bmind a Sales Maker Company, S.L.
THE LINEA 1 MKT SL
SoD ScreenOnDemand GmbH
ADSOCY
Eulerian Technologies
Fyber
Seznam.cz, a.s.
Dentsu London Limited
ID5 Technology Ltd
C WIRE AG
PIA Advertising GmbH
Criteo SA
Adtriba GmbH
Objective Partners BV
Platform161 B.V.
Emodo, Inc.
Solution coupons
Telefonica de España S.A.U
Ezoic Inc.
Live Data Solutions SL
TabMo SAS
Monet Engine Inc
adQuery
Hyper LLC
Quadrant Global Pte Ltd
Publicis Media GmbH
Google
Matching Data to Offline Sources
Linking Devices
Precise Geographic Location Data
Necessary
Marketing
Preference
Statistics


Contacting Us


If there are any questions regarding this privacy policy or you wish to unsubscribe from our site and services you may contact us using the information below or by writing to us at:2885 Sanford Ave
Grandville, MI 49418
USA

Summary of Requests


If you'd like to see a summary of the requests to know user information, requests to delete user information and requests to opt-out of ccpa compliance that this business has received:


https://g.ezoic.net/privacy/studioaa.nl/annualRequestSummary


regarding studioaa.nlEmail: